Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Samenwerking met ouders | Publicatiedatum: 2022

Kern

Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan een verdere verkenning van de pedagogische civil society als een benadering voor opvoeden en onderzoekt of deze benadering in de praktijk werkt. Hiervoor werd het programma Allemaal Opvoeders, uitgevoerd tussen 2009 en 2011 in negen gemeenten, onderzocht op werking. Uit de studie blijkt een paradox in attitudes bij ouders ten aanzien van het delen van verantwoordelijkheden: ouders lijken enerzijds de betrokkenheid van mede-opvoeders te waarderen, maar lijken tegelijkertijd terughoudend in het delen van hun rol als primaire opvoeder. De conclusie is dat de activiteiten binnen het programma het contact tussen (mede)opvoeders kunnen stimuleren en het bieden van informele steun kunnen faciliteren om elkaar te ondersteunen in de rol als opvoeder. De inzichten uit deze studie kunnen helpen bij het versterken van de pedagogische civil society, mogelijk een veelbelovende aanvullende benadering in het jeugd- en gezinsbeleid in gemeenten.

In het proefschrift ‘Allemaal opvoeders’ beschrijft Kesselring haar studie naar de gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders en mede-opvoeders, waaronder zij verwante en niet-verwante personen met een formele of informele status in de omgeving van een gezin verstaat. Opvoeden bekijkt zij vanuit een contextuele benadering, namelijk de gezamenlijke activiteiten die burgers rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen en adolescenten uitvoeren. Dit begrip pedagogische civil society (pcs) vindt zijn oorsprong onder andere in het sociaalecologisch model. Het proefschrift heeft twee doelen: enerzijds beoogt het onderzoek bij te dragen aan een verdere verkenning van de pcs als een benadering voor opvoeden en anderzijds onderzoekt het of de benadering in de praktijk werkt door te kijken naar het programma ‘Allemaal Opvoeders’ dat tussen 2009 en 2011 in negen gemeenten werd uitgevoerd. 

Uit de studie blijkt een paradox in attitudes bij ouders ten aanzien van het delen van verantwoordelijkheden: ouders lijken enerzijds de betrokkenheid van mede-opvoeders te waarderen, maar lijken tegelijkertijd terughoudend in het delen van hun rol als primaire opvoeder. Kesselring concludeert dat het delen van opvoedingsverantwoordelijkheden gevoelig ligt en verbonden is aan voorwaarden zoals het afstemmen over opvoedtaken en verantwoordelijkheden en het benaderen van ouders en kinderen vanuit een behulpzame, welwillende houding. Ouders die in de studie werden betrokken waren unaniem in hun opvatting dat zijzelf beslissen over wat, hoe en wanneer ze hun kind iets bijbrengen en ook over wie zij het mandaat geven om op te treden als secundaire opvoeder. Dat mandaat is gebonden aan tijd, plaats en onderwerp concludeert Kesselring: in de ogen van mede-opvoeders nemen mede-opvoeders alleen tijdelijk verantwoordelijkheden van ouders over en alleen in specifieke settings als school en betreffende de onderwerpen die hen in die rol aangaan. Ouders geven echter ook aan dat zij niet het monopolie hebben op opvoeden en dringen daar ook niet op aan. Uit het onderzoek blijkt dat zij hun verantwoordelijkheid willen delen en ook de waarde van de betrokkenheid van mede-opvoeders erkennen. 

In de evaluatiestudie van het programma ‘Allemaal opvoeders’ evalueerde Kesselring of de doelen van het programma gerealiseerd werden. Binnen deze aanpak kunnen professionals zelf programma-activiteiten ontwikkelen en organiseren. Kesselring onderzocht 26 activiteiten op doelmatigheid. Ze geeft geen definitieve oordelen over de effectiviteit van de activiteiten, maar concludeert wel dat de activiteiten die gericht waren op het versterken van het contact tussen (mede)opvoeders informele steun kunnen faciliteren bij het opgroeien en opvoeden. De inzichten uit deze studie kunnen helpen bij het versterken van de pcs, dat volgens de onderzoeker geen wondermiddel is, maar wel een veelbelovende aanvullende benadering in het jeugd- en gezinsbeleid in gemeenten kan zijn. Professionals in de kinderopvang kunnen deze inzichten een plek geven en in hun groep het bieden van informele steun tussen opvoeders te stimuleren en zo bij te dragen aan een sterke omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.  

Kesselring, M. (2016). Partners in parenting. A study on shared childrearing responsibilities between parents and nonparental adults (Proefschrift). Ipskamp Drukkers.

 

Bron
Originele titel: Partners in parenting. A study on shared childrearing responsibilities between parents and nonparental adults (Proefschrift
Auteur: Marije Kesselring 
Publicatiedatum bron: 2 december 2016
Zoeken via kernwoorden

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang