WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Samenwerking met ouders | Publicatiedatum: 2021

Kern

Er is consensus over het grote belang van vertrouwen tussen betrokkenen in educatieve organisaties. Het uitgangspunt is dat een gevoel van vertrouwen een belangrijke basis is voor betrokkenen om relaties aan te gaan. In dit boek wordt inzicht gegeven in factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van vertrouwensrelaties in een educatieve omgeving. Door middel van praktijksituaties wordt geïllustreerd hoe vertrouwen tot stand komt binnen groepen betrokkenen: de medewerkers van school, de leerlingen en ouders. Ook wordt ingegaan op hun interpersoonlijke relaties die afhankelijk blijken van een vertrouwensbasis, zoals die tussen professionals en ouders, of die met hun leerlingen. De auteurs laten zien dat de verschillende vertrouwensrelaties in een educatieve setting samenhangen met elkaar en zelfs afhankelijk zijn van elkaar. Vertrouwensrelaties bepalen de educatieve kwaliteit en komen ten goede aan de ontwikkeling van kinderen.

Dit boek is geschreven op basis van verschillende casestudies op basisscholen in Chicago. Het bestaat uit drie delen waarin praktijkbeschrijvingen te vinden zijn, onderzoeksresultaten en aanbevelingen. De rode draad van de casestudies is de vraag hoe effectieve sociale relaties bevorderlijk kunnen zijn bij onderwijsvernieuwing. Het uitgangspunt is dat vertrouwen in relaties cruciaal is. Vervolgens draait het onderzoek om de vraag hoe scholen dit gevoel van vertrouwen in de organisatie kunnen realiseren. Dit vertrouwen moet voelbaar zijn op verschillende niveaus en tussen verschillende groepen betrokkenen: medewerkers van school, leerlingen en ouders, en ook hun interpersoonlijke relaties, zoals die tussen professionals en ouders of kinderen. De auteurs constateren dat de verschillende vertrouwensrelaties in een educatieve setting samenhangen met elkaar en zelfs afhankelijk zijn van elkaar. Een voorbeeld is dat het vertrouwen tussen professional en ouder samenhangt met het vertrouwen tussen de professional en het kind. Er worden vier kenmerken onderscheiden die van invloed blijken op de kwaliteit van dit samenspel van vertrouwensrelaties, namelijk:

  • respect: een actieve luisterhouding en het open staan voor andere perspectieven;
  • persoonlijke aandacht: de bereidheid van een individu om zich in te zetten voor een ander, soms ook buiten de kaders;
  • professionele competenties: beschikken over de juiste kennis en kunde
  • persoonlijke integriteit: de bereidheid om afspraken na te komen en de juiste ethische afwegingen kunnen maken.

Het onderzoek laat zien dat als de juiste vertrouwensrelaties aanwezig zijn er meer waardering is voor de samenwerking tussen professionals en ouders, dat de ondersteuning voor kinderen sterker is

en met meer plezier gedragen wordt. Uiteindelijk profiteren kinderen daarvan en ontwikkelen zij zich beter. Hoewel dit onderzoek plaatsvond op scholen, is het aannemelijk dat de onderzoeksresultaten ook relevant zijn voor de kinderopvang. Ook in die setting zijn professionals, ouders en kinderen voortdurend betrokken in sociale relaties die op elkaar inwerken en uiteindelijk doorwerken naar de ondersteuning en ontwikkeling van kinderen.

Bryk, A. & Schneider, B. (2002). Trust in Schools: A core resource for improvement. Russel Sage Foundation.