Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Samenwerking met ouders | Publicatiedatum: 2021

Kern

Het model van Hoover-Dempsey en collega’s helpt professionals beter aan te sluiten bij de motivatie van ouders om betrokken te zijn. Het draait hierbij om het inzicht krijgen in opvattingen van ouders ten aanzien van hun rol in de opvoeding van hun kind, hun visie op ontwikkelingsstimulering en hun beleving van de samenwerking met professionals. Ook is het van belang te weten hoe ouders hun vaardigheden en kennis inschatten om te kunnen voldoen aan de rol die van hen verwacht wordt. Door als professional aan te sluiten bij de opvattingen en beleving van de eigen rol van ouders, kunnen professionals ouders beter betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Een uitnodigende houding van professionals en het kind werken hierbij versterkend. Onderzoek van deze auteurs laat zien dat de stapsgewijze uitvoering van de samenwerking volgens dit model leidt tot succesvolle relaties. Deze resultaten gelden voor alle ouders, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond.

Dit artikel introduceert een theoretisch raamwerk dat beschrijft op welke procesmatige wijze ouders betrokken kunnen worden bij de educatie van hun kind op school (zie figuur 1). Het model is in verschillende fasen grootschalig getest en op basis daarvan steeds bijgesteld. Ouderbetrokkenheid thuis wordt beschouwd als de interactie tussen ouders en kind buiten de opvang of school en is vooral gericht op het leergedrag van het individuele kind. Het gaat hierbij om zaken als het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind en het zorgdragen voor de juiste randvoorwaarden voor het kind om te leren thuis en op school. Ouderbetrokkenheid op school kan gaan om het deelnemen aan voortgangsgesprekken, het aanwezig zijn in de groep van het kind en andere activiteiten op school of opvang. Hoewel het onderzoek is uitgevoerd op scholen, is het ontwikkelde model ook relevant voor de kinderopvang. Ook in de kinderopvang is een soortgelijke situatie waarin kinderen langdurig in een educatieve setting participeren en waarbij het van belang is aansluiting te vinden bij de rol die ouders spelen in de ontwikkeling van hun kind.

Figuur 1: Herzien model van het proces van ouderbetrokkenheid (Hoover-Dempsey en Sandler, 2005, p. 74)

 

 Schema

Het model bevat verschillende niveaus die we hier kort bespreken.

Niveau 1 van het model laat zien hoe drie clusters van psychologische oorzaken de keuze van ouders om betrokken te zijn bij de schoolloopbaan van kind beĂŻnvloeden. Deze clusters zijn:

  • de opvattingen van ouders over hun rol in de schoolloopbaan van hun kind en de effectiviteit van hun bijdrage aan het succes van hun kind
  • de manier waarop ouders de uitnodiging om betrokken te zijn ervaren vanuit de educatieve organisatie als geheel, hun eigen kind, of de professional die betrokken is bij het kind.
  • de manier waarop ouders hun levenscontext ervaren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eigen beleving van tijd en energie en de eigen beleving van vaardigheden en kennis.

De clusters van het eerste niveau dragen bij aan de manier waarop en mate waarin ouders thuis en/of op school/opvang betrokken zijn bij hun kind (niveau 2). Ook bevordert het de wijze waarop ouders hun kind steunen met bevestiging, bemoediging, voorbeeldgedrag en/of instructie. Dit leidt op niveau 3 tot de manier waarop het kind deze bekrachtiging, bemoediging, voorbeeldgedrag en/of instructie ervaart.

Dit leidt vervolgens tot het gedrag van het kind op niveau 4. Dit gedrag beĂŻnvloedt de kans dat kinderen over een positief zelfbeeld beschikken dat bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling als persoon en specifiek de schoolloopbaan. Kinderen kunnen meer of minder zelfvertrouwen ontwikkelen om te leren, intrinsieke motivatie hebben om te leren, over vaardigheden voor zelfregulering beschikken en sociale competentie ontwikkelen in de omgang met volwassenen.

Een en ander resulteert in het succes van de leerling op niveau 5, het uiteindelijke resultaat dat een kind of jongere bereikt gedurende die loopbaan. In vervolgonderzoek concluderen de onderzoekers (Green et al., 2007) dat op alle leeftijden vooral de specifieke uitnodiging van de leerling en de leerkracht aan de ouder van belang zijn om de ouder bij de schoolloopbaan te betrekken.

Hoover Dempsey , K.V., Walker, J. M.T., Sandler, H.W., Whetsel, D., Green, L.L., Wilkins, A.S & Closson, K. (2005). Why do parents become involved in their children’s education? Research findings and implications. The Elementary School Journal, 106(2), 105-130.

Bron
Originele titel: Why do parents become involved in their children’s education? Research findings and implications.
Auteur: Kathleen Hoover-Dempsey en collega’s
Publicatiedatum bron: 2005
Zoeken via kernwoorden

Children's use of retreats in family child care homes
Nancy Weinberger | 2006

Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare.
Ine van Liempd | 2018

Effects of toys on the play quality of preschool children: Influence of gender, ethnicity, and socioeconomic Status
Jeffrey Trawick-Smith, Jennifer Wolff, Marley Koschel en Jamie Vallarelli | 2015

The physical indoor environment in ECEC settings: children’s well-being and physical activity
Ole Johan Sando | 2019

Group size and storybook reading: Two-year-old children's verbal and nonverbal participation with books
Laurelle Phillips en Sandra Twardosz | 2003

The effects of visual boundaries in two-year -olds' playrooms
Alain Legendre en Anne-Marie Fontaine | 1991

The relation between the ratio of children per activity area and off-task behavior and type of play in day care centers
Elyse Kantrowitz en Gary Evans | 2004

Play equipment, physical activity opportunities, and children's activity levels at childcare.
Jessica Gubbels, Dave van Kann en Maria Jansen | 2012

Children’s rights and citizenship: A perspective for inclusive and democratic education and care for young children
Christel Eijkholt | 2022

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
Paul Leseman en Thomas van Huizen | 2022

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang