Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: 2020

Kern

In dit artikel wordt ingegaan op ervaringen die kinderen uit lage inkomensklassen opdoen in een voorschoolse setting. Op basis van de tijdsbesteding waren twee routineprofielen te onderscheiden: een vrije-keuze patroon waarbij kinderen een groot deel van de dag doorbrengen in zelfgekozen activiteitensettings met weinig professional-gestuurde activiteiten, en een gestructureerd-gebalanceerd patroon waarbij de activiteiten van de kinderen gelijk verdeeld waren over zelfgekozen activiteiten en door de professionalgeĂŻnitieerde kleine en hele groepsactiviteiten. Deze routines waren niet gerelateerd aan de proceskwaliteit. Kinderen in de gestructureerde-gebalanceerde groepen kregen meer mogelijkheden tot taal-, geletterdheid- en rekenactiviteiten, hadden vaker kleine groepsactiviteiten en hadden betere taalscores. Kinderen in de vrije-keuze groepen hadden meer gelegenheid tot grove motoriek en fantasiespel.

In dit artikel wordt ingegaan op dagelijkse ervaringen die kinderen uit lage inkomensklassen opdoen in een voorschoolse setting als voorbereiding op het onderwijs. De vraag is hoe dagelijkse ervaringen die kinderen in een voorschoolse setting opdoen en hoe de structuur aan activiteiten (professional-gestuurd of kind-geïnitieerd; kleine of grote groepen) bijdraagt aan hun ‘school readiness’. School readiness verwijst naar ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, naar taal- en denkontwikkeling en zelfregulatievaardigheden (op stoel blijven zitten, luisteren naar instructie) die bijdragen aan een goede start in het onderwijs. Tijdsbestedingsonderzoek kan bruikbare informatie opleveren, die vervolgens gerelateerd kan worden aan structurele (zoals beroepskracht-kind ratio of opleidingseisen) en proceskwaliteitskenmerken (zoals emotionele en educatieve ondersteuning). Zo laat onderzoek zien dat tijd gespendeerd in hele groepsactiviteiten negatief samenhangt met proceskwaliteit. Er zijn aanwijzingen dat te veel nadruk op vrij spel ten koste gaat van mogelijkheden om te leren van hele en kleine groepsactiviteiten. Tegelijkertijd zijn er ook aanwijzingen dat veel nadruk op professional gestuurde instructieactiviteiten ten koste gaat van betrokkenheid en motivatie van kinderen. Onderzoek naar de wijze waarop tijd besteed wordt in verschillende soorten activiteiten kan zicht bieden op wat een optimale dagelijkse routine is.

In dit onderzoek stonden drie vragen centraal: 1. Hoe kunnen voorschoolse programma’s gekenmerkt worden in termen van tijdsbestedingspatronen in diverse activiteitensettings? 2. In welke mate verschillen settingen met verschillende activiteitspatronen in structurele of proceskwaliteit? 3. Verschillen de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen in verschillende activiteitspatronen, na correctie voor verschillen in structurele of proceskwaliteit? De 206 kinderen waren voornamelijk afkomstig uit lage inkomensgezinnen en verdeeld over 125 groepen in verschillende soorten opvang (publiek-privaat en gastgezinnen) met verschillende programma’s.

Op basis van de tijdsbesteding waren twee routineprofielen te onderscheiden: een vrije-keuze patroon waarbij kinderen een groot deel van de dag doorbrengen in zelfgekozen activiteitensettings (61% van de tijd vrij spel en 36% buiten spelen) met weinig professional-gestuurde activiteiten, en een gestructureerd-gebalanceerd patroon waarbij de activiteiten van de kinderen gelijk verdeeld waren over zelfgekozen activiteiten (vrij spel 32%) en door de professionals geĂŻnitieerde kleine en hele groepsactiviteiten (samen ook 32%). Ook in dit laatste patroon is er nog veel ruimte voor vrij spel. Het gestructureerde-gebalanceerde patroon werd vooral in de publieke opvang met voorschoolse programma’s gevonden terwijl in private opvang en gastgezinnen het vrije-keuze patroon overheerste. Na controle voor structurele verschillen (type opvang en programma) waren deze routines waren niet gerelateerd aan de proceskwaliteit. 

Kinderen in de gestructureerde-gebalanceerde groepen kregen meer mogelijkheden tot taal-, geletterdheid- en rekenactiviteiten, en ook meer creatieve activiteiten. Zij hadden vaker kleine groepsactiviteiten, kregen meer scaffolding maar niet meer instructie dan kinderen in het vrije-keuze patroon.  De kinderen in gestructureerd-gebalanceerde groepen hadden betere taalscores maar er was geen verschil in reken- of sociale uitkomsten. Kinderen in de vrije-keuze groepen hadden meer gelegenheid tot grove motoriek en fantasiespel. 

Het gestructureerde-gebalanceerde tijdsbestedingsmodel bleek positieve taalresultaten op te leveren voor kinderen uit lage inkomensgroepen. Het verschil in leerkracht-gestuurde activiteiten tussen de twee patronen is iets meer dan een uur per dag en het verschil in kleine groepsactiviteiten 22 minuten per dag. Dit onderzoek onderstreept het belang om opvang te bekijken vanuit de dagelijkse ervaringen die kinderen opdoen. Het is belangrijk dat professionalsnadenken hoe zij dagelijkse routines structureren, ook met het oog op voorbereiding op het onderwijs. 

Bron
Originele titel: Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Auteur: Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo
Publicatiedatum bron: 2012
Zoeken via kernwoorden

Children's use of retreats in family child care homes
Nancy Weinberger | 2006

Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare.
Ine van Liempd | 2018

Effects of toys on the play quality of preschool children: Influence of gender, ethnicity, and socioeconomic Status
Jeffrey Trawick-Smith, Jennifer Wolff, Marley Koschel en Jamie Vallarelli | 2015

The physical indoor environment in ECEC settings: children’s well-being and physical activity
Ole Johan Sando | 2019

Group size and storybook reading: Two-year-old children's verbal and nonverbal participation with books
Laurelle Phillips en Sandra Twardosz | 2003

The effects of visual boundaries in two-year -olds' playrooms
Alain Legendre en Anne-Marie Fontaine | 1991

The relation between the ratio of children per activity area and off-task behavior and type of play in day care centers
Elyse Kantrowitz en Gary Evans | 2004

Play equipment, physical activity opportunities, and children's activity levels at childcare.
Jessica Gubbels, Dave van Kann en Maria Jansen | 2012

Children’s rights and citizenship: A perspective for inclusive and democratic education and care for young children
Christel Eijkholt | 2022

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
Paul Leseman en Thomas van Huizen | 2022

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang