Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Risicovol spel | Publicatiedatum: 2021

Kern

Dit artikel wordt veel geciteerd omdat hierin een ‘risico-rijk’ curriculum als waardevol wordt voorgesteld, voor zowel jonge kinderen als de volwassenen in hun omgeving. Het onderzoek is in de Verenigde Staten uitgevoerd, en wil de ervaringen uit andere landen en culturen als voorbeeld nemen om kinderen uitdaging en risico te bieden. De auteurs noemen dit het ontdekken van nieuwe onderwerpen en onbekend terrein, inclusief wat traditioneel als ongepast of ongeschikt voor de ontwikkeling wordt gezien en buiten het bereik van jonge kinderen zou vallen. Er worden voorbeelden gegeven uit Scandinavië, Italië en Japan die inspiratie kunnen geven over risico’s die het waard zijn om te nemen. In het artikel worden voorbeelden beschreven, ondersteund door tekeningen, van het werken met jonge kinderen op een manier die nieuwe grenzen opzoekt bij het risico’s aangaan. De reflectie van betrokken professionals wordt samengevat als ‘het bewegen van: op veilig spelen tot: samen moedig zijn’.

Dit artikel beschrijft dat pedagogisch professionals vaak moeten improviseren, omdat de praktijk bestaat uit voorbereide activiteiten met kinderen maar ook uit onverwachte gebeurtenissen of initiatieven van kinderen. Deze laatste zijn vaak het interessants, omdat initiatieven volop mogelijkheden bieden en nog niet vaststaat welke kant het op zou moeten. Echter, er is een algemene weerstand tegen het inspelen op onvoorbereide zaken en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Professionals hebben vaak de angst dat zij dan de gevolgen van hun interacties met kinderen niet kunnen voorspellen of niet onder controle hebben. Dat professionals het lastig vinden om met opzet risico in te brengen in hun activiteiten met kinderen is dus niet verrassend. Omdat een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid en dus risico altijd onderdeel is van het begeleiden en ondersteunen van kinderen is het bewust of onbewust uitsluiten hiervan niet mogelijk.

Het onderwerp risico en kinderen is meer complex en ook cultureel bepaald dan algemeen wordt gedacht. Bijvoorbeeld, in Scandinavische landen is het heel gewoon dat kinderen langdurig mogen ronddwalen buiten, ook al is het slecht of koud weer. Hier wordt in andere culturen, zoals de Verenigde Staten verbaasd naar opgekeken. Echter, deze praktijk bevat belangrijke waarden en is breed geaccepteerd, ook omdat deze cultuur de buitenomgeving waardeert en angsten over kinderlokkers en juridische aansprakelijkheid beperkt aanwezig is. Een ander voorbeeld zijn scholen van Reggio Emilia in Italië waar risico’s aangaan door kinderen zeer geschikt wordt geacht voor jonge kinderen, zoals 5-jarigen die hete soep inschenken of 4-jarigen die hoog hangen in de ladder die aan het plafond is bevestigd. Professionals menen daar dat kinderen het recht hebben om hun vaardigheden te testen en dat ze daarbij hun eigen grenzen verkennen en begeleiders zien dat kinderen voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. 

De voorbeelden die in het artikel worden beschreven gaan niet over risicovol spelen maar wel over het aangaan van risico door kinderen op andere wijzen, sociaal en emotioneel. De verhalen over een zieke hond van een kind en een project over democratie, dat gedacht werd niet voor 5-jarigen geschikt te zijn, hebben gemeenschappelijk dat professionals bereid zijn om onbekende terreinen te ontdekken, nieuwe ideeën te omarmen en de pedagogische relatie anders vorm te geven. 

De auteurs willen niet beleid en regelgeving omtrent veiligheid en risico aanpassen en ook niet dat professionals het welbevinden van kinderen veronachtzamen. Met hun verhalen over ervaringen met het aangaan van risico’s – in brede zin – willen zij pedagogisch professionals stimuleren minder angstig te zijn en open te staan voor een ‘risico-rijk’ curriculum voor jonge kinderen dat:

1) erkent dat kinderen in staat en verlangend zijn om hun ontwikkelende vaardigheden en inzichten van en in de wereld te testen; 2) ouders uitnodigt om samen te besluiten over wat en hoe kinderen kunnen leren; en 3) professionals aanmoedigt om zichzelf en hun kinderen te vertrouwen om samen te leren terwijl ze betekenissen verkennen in de echte wereld waarin ze leven.”

Hiervoor is het nodig om de moed te hebben om uit de huidige stand van zaken te stappen, maar meer nog vereist het nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht, en het vertrouwen in kinderen, professionals en ouders. Gezien de vele uitdagingen waarmee kinderen en professionals worden geconfronteerd in een steeds onvoorspelbaardere samenleving, is het goed mogelijk dat de beste manier om kinderen veilig te houden, is om als volwassenen bereid te zijn om meer risico's voor en met hen te nemen. De acceptatie van het nemen van besproken risico's maakt de morele dimensies van het begeleiden van kinderen zichtbaar en nodigt ouders en anderen uit om hierover in gesprek te gaan.

New, R. S., Mardell, B., & Robinson, D. (2005). Early Childhood Education as Risky Business: Going beyond What's" Safe" to Discovering What's Possible. Early Childhood Research & Practice, 7(2), n2.

Vrij te downloaden: https://eric.ed.gov/?id=EJ1084843

Bron
Originele titel: Early Childhood Education as Risky Business: Going Beyond What's "Safe" to Discovering What's Possible
Auteur: Rebecca S. New, Ben Mardell, & David Robinson
Publicatiedatum bron: 2005
Zoeken via kernwoorden

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang