Overzicht betrokkenen

Op deze pagina staan de organisaties die vanuit hun perspectief en op hun eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van kinderopvang. Het Expertisecentrum kinderopvang en de hier genoemde organisaties hebben structureel overleg om elkaar te informeren over hun activiteiten.

Kinderopvang werkt!

Kinderopvang werkt!

In Kinderopvang werkt! zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

LEJK

LEJK

Het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) werkt aan beter onderwijs voor jonge kinderen tussen de twee en acht jaar door het stimuleren van samenwerking tussen wetenschap, opleiding en praktijk. We delen en creëren kennis die aansluit bij de praktijk en verrijkt is met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

NRO

NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Met het kennisknooppunt Onderwijskennis.nl maakt het NRO deze kennis vindbaar en toegankelijk. Je vindt er praktische handvatten, praktijkvoorbeelden en verdiepende bronnen op basis van kennis uit onderzoek die ook voor professionals in de kinderopvang relevant zijn.
GGD GHOR

GGD GHOR

Toezichthouders van de GGD’en zien toe op het naleven van gestelde kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de kinder- en gastouderopvang. GGD GHOR Nederland heeft de taak om de GGD’en daarbij te ondersteunen en het ministerie van SZW te adviseren. Om zo de kwaliteit en de uniformiteit van het toezicht te bevorderen.
IVN

IVN

IVN helpt Groene kinderopvang vorm te geven en werkt samen met kinderopvangorganisaties aan een gedeelde visie en de vertaling ervan naar concrete acties en producten. IVN ontwikkelt aansprekende voorbeelden van fysieke vergroening als Tiny Forests en Voedselbosjes. De IVN winkel verkoopt allerlei praktische materialen om in de natuur te gebruiken en IVN organiseert landelijke campagnes als ModderDag.
KNGO

KNGO

KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO) is er voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt of wil delen over gastouderopvang. 

CCI

CCI

CCI werkt aan de internationale uitwisseling van kennis en ervaring omtrent kinderopvang/educatieve voorzieningen voor jonge kinderen.

Landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling

Landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Ook in het speelveld van de voor- en vroegschoolse educatie is SLO actief. Het gaat daarbij o.a. over het aanbod bijkinderen van 2 tot 7 jaar; werken vanuit doelen naar speelbare thema’s; observeren vanuit de inhouds- en ontwikkelingslijnen. Het doel is om professionals te equiperen om te komen tot een ontwikkelingsgericht en inspirerend aanbod voor het jonge kind.

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen beantwoordt vragen, geeft advies, deelt inspirerende voorbeelden en ontwikkelt concrete kennisproducten. Kinderopvang informeren we over onderwerpen als motorische ontwikkeling, erkende interventies en beleid om bewegen te stimuleren.

LKK

LKK

Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheid. De lokale/regionale jeugdgezondheid werkt graag met professionals binnen de kinderopvang en met ouders samen rond hygiëne, (sociaal-emotionele) ontwikkeling, eten, bewegen, slapen, spelen en het herkennen van angst, eenzaamheid en negatieve gevoelens bij kinderen.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

NJi is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Stichting Groen Cement

Stichting Groen Cement

Stichting Groen Cement helpt de kinderopvang"vergroenen". Wij willen bijdragen aan het grootbrengen van een generatie kinderen die de kans krijgt liefde voor de natuur te ontwikkelen. Dat doen we door inspiratie, het kwaliteitsmerk, colleges en metselaarsdagen. Elk kind elke dag naar buiten!
Sardes

Sardes

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau dat kinderopvangorganisaties ondersteunt bij o.a. verandertrajecten, het ontwikkelen van strategisch beleid en het versterken van de lerende organisatiecultuur.

Waarborgfonds kinderopvang

Waarborgfonds kinderopvang

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties bij vraagstukken omtrent bedrijfsvoering, huisvesting en organisatie. Dat doen we via workshops, netwerkkringen, individuele ondersteuning en ondersteuning bij financiering.

Bekijk hier het netwerk van belanghebbenden