Publicaties

Eigen publicaties en andere relevante publicaties.

Het Expertisecentrum Kinderopvang deed in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar de verruimde inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding. 

Expertisecentrum Kinderopvang Onderzoek "meer en vaker beroepskrachten in opleiding op de groep".pdf

Kinderopvang blijkt op de ontwikkeling van kinderen vanaf 2 à 3 jaar positieve effecten te hebben, vooral voor kansarme kinderen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2022.Met het oog op beleidsplannen om kinderopvang bijna gratis te maken, is in dit onderzoek de noodzaak van kwaliteitswaarborging benoemd, gezien mogelijke negatieve effecten van sterke vraagtoename en het huidige personeelstekort.

Lees het volledige onderzoek voor meer interessante inzichten en beleidsaanbevelingen:

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0- tot 4-jaar. Leseman, P. & van Huizen, T., 2022

In de periode juli 2022 t/m juni 2023 hebben 1840 groepsobservaties van één of meer van de aspecten van pedagogische kwaliteit plaatsgevonden in totaal 1684 verschillende groepen. De geanonimiseerde gegevens zijn verwerkt tot het landelijk beeld PiB 2023.

PiB_in_beeld_2022_-2023pdf.pdf

Bekijk hier het jaarverslag 2022 van het Expertisecentrum Kinderopvang. We kijken met trots terug op een jaar waarin veel is gerealiseerd in de ontwikkeling en het delen van de pedagogische kennisbasis.

ECK_jaarverslag_2022.pdf

Lees meer

Het jaaroverzicht staat vol met de belangrijkste wetenschappelijke inzichten en meest inspirerende praktijkvoorbeelden van 2022. Afgelopen jaar is de kennisbasis uitgebreid met drie nieuwe onderwerpen: diversiteit en inclusie, positieve gedragsondersteuning en groepsdynamica. Ook zijn alle nieuwe wetenschappelijke bronnen, praktijkvoorbeelden en tools beschikbaar gemaakt in de digitale bibliotheek. De belangrijkste inzichten en voorbeelden vind je in het jaaroverzicht. Veel leesplezier!

Download hier jaaroverzicht van 2022!

ECK_jaaroverzicht_2022.pdf

In Nederland wordt door een aantal kinderopvangorganisaties ‘plusopvang’ aangeboden, kinderopvang die valt onder de wet Kinderopvang en waar (ook) extra zorg en ondersteuning wordt geboden aan kinderen, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of fysieke handicap, ontwikkelachterstand of gedragsproblemen. Dit onderzoek geeft een beeld van: het aantal kinderopvanglocaties dat plusopvang aanbiedt, uit welke elementen plusopvang bestaat en in welke mate dit afwijkt van reguliere opvang.

2022_plusopvang-in-nederland.pdf

Dit waardenkader omschrijft en verdiept de waarden die voor de kinderopvang (moeten gaan) gelden.

Waardenkader_Kinderopvang_def.pdf

De monitor Pedagogische praktijk in Beeld – oftewel PiB – is inmiddels een veelgebruikt instrument in de Nederlandse kinderopvang. Erik Jan de Wilde heeft namens het Expertisecentrum Kinderopvang de resultaten van januari tot en met juni 2022 geanalyseerd.

PiB_landelijkbeeld2022_2.pdf

Lees meer

Twee studenten uit het laatste jaar van de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht hebben tussen november 2022 en februari 2023 een wetenschappelijke stage bij het Expertisecentrum Kinderopvang gedaan. Ze onderzochten hoe pedagogisch coaches invulling geven aan hun werkzaamheden. Onderdeel daarvan was een literatuurstudie naar effectieve elementen van pedagogische coaching. Met behulp van een vragenlijst die door ruim 100 pedagogisch coaches werd ingevuld, is nagegaan in hoeverre de praktijk overeenkomt met volgens de literatuur effectieve elementen.
 

In de factsheet zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.  

Factsheet_onderzoek.pdf

 

In 2021 is de kennisbasis uitgebreid met vier nieuwe onderwerpen: risicovol spel, verticale groep in de hele dagopvang, samenwerken met ouders en kansen voor de BSO. De ontwikkelde kennis is actief aangeboden door middel van webinars, pedagogisch practica, wiki en het Kennisspel,

Jaarverslag_2021.pdf

Onderzoek naar het effect van de maatregelen om lucht te geven in het kader van het personeelstekort en effecten van maatregelen tijdens de Corona pandemie. 

Onderzoek_toezicht_Corona.pdf

Opiniestuk in Trouw, mei 2022, waarin de waarde van kinderopvang in de ontwikkeling van kinderen expliciet is benoemd. 

pdfArtikel Trouw

Het Jaaroverzicht 2021 is het resultaat van de inspanningen van 4 ontwikkelteams: risicovol spel, verticale groep, samenwerken met ouders en kansen voor de BSO.

Jaaroverzicht_2021.pdf

 

Het Expertisecentrum heeft een startperiode van twee jaar, 2020 en 2021. Grofweg is deze twee jaar verdeeld in vier perioden. Het eerste jaar is nodig om de structuur op te zetten en te starten met de ontwikkeling van de inhoud. 

Jaarverslag_2020.pdf

 

In het Jaaroverzicht 2020 de meest opmerkelijke wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden per onderwerp: ruimte geven voor de autonomie van het kind; begeleiden van onderlinge interacties en talentontwikkeling.

 

Wat weten we over de opvang in Nederland? Hoe ziet het aanbod en gebruik van kinderopvang eruit? Hoe goed is de Nederlandse kinderopvang? En welke kosten zijn ermee gemoeid? In het kennisdossier Kinderopvang in beeld presenteert Berenschot een overzicht van de geschiedenis en stand van zaken van de Nederlandse kinderopvang.

pdfkinderopvang-in-beeld-berenschot.pdf