Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: 2022

Kern

Dit artikel gaat over het effect van een interventie op 1) het handelen van pedagogisch medewerkers, 2) sociale, emotionele en gedragsmatige kinduitkomsten en 3) de relatie tussen pedagogisch medewerker en kind. De interventie, ‘Responsieve Jonge Kind Curriculum (RECC)’ was gericht op het gebruik van een reeks responsieve praktijken, afgeleid van hechtings- en sociaal-culturele theorieën. Observaties toonden dat pedagogisch medewerkers die aan de interventie meededen beter in staat waren om kinderen te helpen met het beheersen van hun gedrag en het hanteren van routines en een dagschema. Ook waren er positieve effecten op de pedagogisch medewerker-kind relatie. Kindbeoordelingen toonden aan dat kinderen in de interventiegroepen een betere sociale en emotionele ontwikkeling doormaakten dan kinderen in de controlegroep. De resultaten van deze studie tonen aan dat de responsiviteit van pedagogisch medewerkers doorwerkt op de emotionele ontwikkeling van peuters.
In dit artikel wordt verslag gedaan van de effecten van een interventie gericht op het gebruik van een reeks responsieve praktijken, afgeleid van hechtings- en sociaal-culturele theorieën, en een uitgebreid curriculum. Er is gekeken naar effecten op 1) het handelen van pedagogisch medewerkers, 2) sociale, emotionele en gedragsmatige kinduitkomsten, en 3) de pedagogisch medewerker-kind relatie. De interventie had als doel om een omgeving die creëren die jonge kinderen een gevoel van organisatie en structuur biedt in combinatie met mogelijkheden om keuzes te maken en responsieve interacties aan te gaan. Deze aspecten ondersteunen de ontwikkeling van sociaal gedrag (samenwerking en zelfregulering) en voorkomen dat kinderen angstig worden door een gebrek aan voorspelbare routines.  
 
Vijfenzestig kinderopvanglocaties voor 2-3-jarige kinderen uit lage sociaal economische status(SES)-gezinnen werden willekeurig verdeeld over 3 groepen: 1) locaties met de gebruikelijke praktijk waarin niets veranderde (de controlegroep), 2) locaties waar met de interventie werd gewerkt, het Responsieve Jonge Kind Curriculum (RECC) en 3) locaties waar naast RECC ook expliciete sociaal-emotionele groepsactiviteiten werden uitgevoerd (RECC+).  
 
Observaties toonden dat pedagogisch medewerkers van de RECC- en RECC+-groepen in vergelijking met de controlegroep, beter in staat waren om kinderen te helpen bij het beheersen van hun gedrag en om routines en een dagschema te hanteren. Wat betreft sensitiviteit en positieve gedragsondersteuning waren er geen verschillen tussen pedagogisch medewerkers uit de verschillende groepen.  
 
Verder bleek dat kinderen in de interventiegroepen een betere sociale en emotionele ontwikkeling doormaakten dan kinderen in de controlegroep. Hoewel verwacht werd dat kinderen de grootste winst in sociale en emotionele vaardigheden zouden vertonen als ze in RECC+-groep zaten, verschilden de interventiegroepen in slechts twee gevallen van elkaar. Ten eerste vertoonden kinderen in de RECC+-groep een grotere afname van angst dan kinderen in de RECC-groep en controleconditie. De extra tijd die de RECC+ pedagogisch medewerker elke dag doorbracht met praten en lezen over emoties, kan de kinderen in staat hebben gesteld zich comfortabeler en meer ontspannen te voelen in de groepsomgeving. Een alternatieve verklaring is dat pedagogisch medewerkers zich meer bewust zijn geworden van de gemoedstoestand van de kinderen door de aanvullende sociaal-emotionele activiteiten. Ten tweede bleken kinderen in de RECC-groep minder boosheid en agressie te tonen dan in de RECC+- of de controlegroep. Het is onduidelijk waarom. 
 
Wat betreft de pedagogisch medewerker-kind relaties was er grotere winst voor kinderen in beide interventiegroepen vergeleken met de controlegroep: nabijheid nam toe en er was een afname van conflicten. Deze effecten zijn belangrijk: een goede pedagogisch medewerker-kind relatie laat kinderen later op school profiteren van leermogelijkheden en stellen kinderen in staat om ook op de kleuterschool nauwe relaties met leerkrachten te onderhouden. 
 
De resultaten van deze studie tonen aan dat de responsiviteit van pedagogisch medewerkers doorwerkt op de emotionele ontwikkeling van peuters. 
 
Landry, S.H., Zucker,T.A., Taylor, H.B., Swank, P.R., Williams,J.M., Assel, M., Crawford, A., Huang; W.. Clancy-Menchetti, J., Lonigan,C.J., Phillips, B.M., Eisenberg, N., Spinrad; T.L, de Villiers, J., de Villiers, P., Barnes, M., Starkey, P., Klein, A., & the School Readiness Research Consortium (2014). Enhancing early child care quality and learning for toddlers at risk: The responsive early childhood program. Developmental Psychology, 50(2), 526–541. 
 
DOI: 10.1037/a0033494 
 

 

Bron
Originele titel: Enhancing Early Child Care Quality and Learning for Toddlers at Risk: The Responsive Early Childhood Program.
Auteur: Susan H. Landry, Tricia A. Zucker, Heather B. Taylor, Paul R. Swank, Jeffrey M. Williams, Michael Assel, April Crawford, and Weihua Huang; Jeanine Clancy-Menchetti, Christopher J. Lonigan, Beth M. Phillips; Nancy Eisenberg, Tracy L. Spinrad; Jill de Villiers, Peter de Villiers; Marcia Barnes; Prentice Starkey, Alice Klein en the School Readiness Research Consortium
Publicatiedatum bron: 2014
Zoeken via kernwoorden

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang