Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: 2020

Kern

Dit artikel staat stil bij twee belangrijke vaardigheden die nodig zijn om in school te kunnen slagen: executieve functies (EF) en aan leren gerelateerd gedrag (aLGG, vroeger wel ‘schoolrijpheid’ genoemd). Beide zaken ontwikkelen zich voorafgaand aan de schoolintrede. Zij bepalen het niveau en de groeisnelheid van schoolprestaties en sociale aanpassing vanaf de kleuterperiode tot aan groep 5. Deze longitudinale studie toont de voorspellende waarde van EF (gemeten bij de start van de kleuterschool) op het niveau en groeisnelheid van latere rekenvaardigheden en schools functioneren beoordeeld door de leerkracht. ALGG (gemeten bij de start van de kleuterschool) voorspelde het niveau en de groeisnelheid van latere leesvaardigheid en het niveau van sociale competentie en agressie beoordeeld door de leerkracht. Ook heeft EF invloed via aLGG op latere leesvaardigheid, sociale competentie en verminderde agressie. Het is belangrijk aan deze twee aspecten aandacht te besteden zodat kinderen goed voorbereid aan het onderwijs beginnen.

Ongunstige omstandigheden die gerelateerd zijn aan armoede belemmeren de vroege ontwikkeling van mentale processen die doelgericht leren bevorderen. Juist voor kinderen die in armoede opgroeien kunnen executieve functies (EF) en ‘aan leren gerelateerd gedrag’ (ALGG) een goede aanpassing aan school bevorderen en de veerkracht van kinderen versterken. Deze studie richt zich op een lage inkomensgroep en onderzoekt de direct en indirecte verbanden tussen vroege zelfregulatie en schoolaanpassing in de onderbouw van de basisschool en later schoolsucces (groep 1-5).

Dit artikel staat stil bij twee belangrijke vaardigheden die nodig zijn om in school te kunnen slagen: EF en aLGG (vroeger wel ‘schoolrijpheid’ genoemd). Beide zaken ontwikkelen zich voorafgaand aan de schoolintrede. EF vaardigheden omvatten cognitieve regulatie processen die de capaciteit voor langer durende, doelgerichte exploratie en probleemoplossing bevorderen, zoals werkgeheugen, vaardigheden om gedrag te stoppen of aandacht te verschuiven. Deze domein-overstijgende vaardigheden helpen kinderen succesvol te zijn in school door concept leren, complex redeneren en abstract probleem-oplossen te vergemakkelijken en ook kinderen op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen bij hun emotieregulatie, interpersoonlijke samenwerking en agressiecontrole. ALGG weerspiegelt een aangepaste reactie op eisen in de schoolomgeving, zoals het opvolgen van leerkrachtinstructies en groepsregels, aandacht en betrokkenheid opbrengen voor leertaken, concentratie tonen, afleiding vermijden en doorzettingsvermogen tonen in probleemoplossing. Deze gedragingen zijn zichtbaar en liggen dichter bij het leren op school dan EF.

Dit onderzoek staat stil bij de vraag is welke rol EF en aLGG spelen in het niveau en de groeisnelheid van schoolse prestaties en sociaal functioneren in school vanaf de kleuterschool tot groep 5. Naast directe invloed van EF op de verwerving van schoolse en sociaal-emotionele vaardigheden werd ook een indirecte relatie bekeken vanuit de veronderstelling dat EF vaardigheden bijdragen een aLGG en dus indirect doorwerken op uitkomsten in groep 5. Uit 22 Head Start-klassen werden 164 kinderen (startleeftijd 4,5 jaar) gevolgd vanaf hun Pre-Kindergarten jaar (vergelijkbaar met groep 1 in Nederland) tot grade 3 (groep 5).

Deze longitudinale studie toont de voorspellende waarde van EF (gemeten bij de start van de kleuterschool) op het niveau en groeisnelheid van latere rekenvaardigheden en schools functioneren beoordeeld door de leerkracht. Maar EF had geen voorspellende waarde voor het niveau of groei in lezen en sociaal-emotionele vaardigheden. ALGG (gemeten bij de start van de kleuterschool) voorspelde het niveau en de groeisnelheid van latere leesvaardigheid en het niveau van sociale competentie en agressie beoordeeld door de leerkracht. Ook heeft EF indirect invloed (via aLGG) op latere leesvaardigheid, sociale competentie en verminderde agressie. EF en aLGG kunnen beide een buffer opwerpen tegen de consequenties van opgroeien in armoede. Het is belangrijk om vanuit een brede focus (meer dan EF alleen) aandacht te besteden aan EF en aLGG zodat kinderen goed voorbereid aan het onderwijs beginnen.

Bron
Originele titel: Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Auteur: Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs
Publicatiedatum bron: 2015
Zoeken via kernwoorden

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
Paul Leseman en Thomas van Huizen | 2022

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang