Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Samenwerking met ouders | Publicatiedatum: 2022

Kern

Het aangaan van educatieve partnerschappen met ouders van diverse achtergronden wordt door professionals vaak ervaren als een uitdaging. Partnerschappen met juist deze ouders zijn van belang bij het bevorderen van gelijke kansen voor álle kinderen. In een peuterschool in een multiculturele omgeving is onderzocht of een digitale tool het aangaan van educatieve partnerschappen zou kunnen ondersteunen. De conclusie is dat zo’n tool gebruikt kan worden, maar dat het gebruik weinig verschil maakt voor de partnerschappen met ouders. De onderzoekers concluderen dat het belangrijker is ouders meer kennis op te laten doen over het educatieve doel van een peuterschool en het partnerschap, omdat ze daardoor wellicht meer gemotiveerd zijn om de samenwerking aan te gaan. Dit is voorwaardelijk voor het succesvol inzetten van een digitale tool ter bevordering van het partnerschap. Ook is er meer scholing nodig voor professionals om te kunnen aansluiten bij ouders.

De toegenomen diversiteit in culturen en talen in Europese landen stelt het onderwijssysteem voor uitdagingen. EĂ©n van de uitdagingen is het aangaan van educatieve partnerschappen met ouders van diverse achtergronden. Dit is met name in de voor- en vroegschoolse situatie, waar ouders kennismaken met het onderwijssysteem een uitdaging, omdat hier ook de basis wordt gelegd voor de verdere partnerschapsrelatie tussen ouders en school. De gedachte is dat een goede relatie tussen thuis en school van essentieel belang is om recht te kunnen doen aan de diversiteit en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. 

Binnen de Utrechtse virtuele leefomgeving (U-vlo) werd in een peuterschool in een multiculturele omgeving onderzocht of een digitale tool het aangaan van educatieve partnerschappen zou kunnen ondersteunen. De tool heeft een tweeledig doel: a) het vergroten van de betrokkenheid van ouders door hen in te zetten als belangrijke kennisbron en partner en b) het verrijken van de educatieve omgeving door een cultuursensitieve en multi-linguĂŻstische focus van de peuterschool. Met educatief partnerschap wordt bedoeld dat ouders en school een gedeelde verantwoordelijkheid hebben in het bieden van optimale omstandigheden voor het leren en ontwikkelen van het kind. Voor het belang van deze relatie verwijzen de onderzoekers naar het sociaal-ecologische model van Bronfenbrenner en ook naar onderzoek waaruit blijkt dat coherentie en continuĂŻteit tussen de verschillende leefmilieus waarin een kind verblijft voorwaardelijk zijn voor een optimale ontwikkeling. Daarvoor is samenwerking met alle ouders nodig en juist met kwetsbare ouders. 

De digitale tool die gebruikt werd was Padlet (www.padlet.com). Via padlet kunnen foto’s, berichten, web-links, tekeningen, etc. gedeeld worden. De mensen die toegang hebben kunnen content delen en waarderen. 

Het onderzoek bestond uit drie fasen: in fase 1 werd de basis gelegd, de context (wensen van de ouders, leerkrachten en de school) bestudeerd, om de tool zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers, in fase 2 werd de tool toegelicht en ingezet in Ă©Ă©n groep op de peuterschool. In fase 3 werd de inzet uitgebreid naar nog twee groepen en in fase 4 werd de inzet geĂ«valueerd en werden aanbevelingen geformuleerd. Conclusie op basis van het onderzoek is dat een bestaande tool als padlet wel gebruikt kan worden ter ondersteuning van de partnerschappen met ouders met diverse achtergronden, maar dat het gebruik weinig verschil maakt voor de partnerschapsrelatie. Van de ouders die deelnamen gebruikte 60% de tool. Ouders vonden het leuk om te zien wat hun kind op school deed, maar het vergrootte hun betrokkenheid niet. Ook bleek dat ouders de peuterschool niet zagen als een plek waar hun kinderen echt leerden. 

De onderzoekers concluderen dat het van belang is dat ouders beter geattendeerd worden op het educatieve doel van een peuterschool en vervolgens ook het belang van educatief partnerschap, omdat ze daardoor wellicht meer gemotiveerd zijn om het educatief partnerschap aan te gaan. Geconstateerd werd dat er onvoldoende interculturele of multiculturele focus bij de professionals aanwezig was en het niet slagen van interventies vooral toeschreven aan de geringe betrokkenheid en input van de ouders. Professionals gaven aan dat ze wellicht meer scholing nodig hadden in bewustwording om een meer interculturele aanpak neer te kunnen zetten. De bottom-up aanpak van het onderzoek werd gewaardeerd door ouders en leraren en gaf een stem aan de diverse groep ouders van de voorschool. 

Francot, R., Broekhuizen, M., & Leseman, P. (2019). The Utrecht Virtual Learning Environment Project: Improving Educational Partnerships in Multicultural Preschools. Orbis Scholae, 13(3), 1-22.

Bron
Originele titel: The Utrecht Virtual Learning Environment Project: Improving Educational Partnerships in Multicultural Preschools
Auteur: Ryanne Francot, Martine Broekhuizen en Paul Leseman
Publicatiedatum bron: 15-11-2019
Zoeken via kernwoorden

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang