WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Samenwerking met ouders | Publicatiedatum: 2022

Kern

Het aangaan van educatieve partnerschappen met ouders van diverse achtergronden wordt door professionals vaak ervaren als een uitdaging. Partnerschappen met juist deze ouders zijn van belang bij het bevorderen van gelijke kansen voor álle kinderen. In een peuterschool in een multiculturele omgeving is onderzocht of een digitale tool het aangaan van educatieve partnerschappen zou kunnen ondersteunen. De conclusie is dat zo’n tool gebruikt kan worden, maar dat het gebruik weinig verschil maakt voor de partnerschappen met ouders. De onderzoekers concluderen dat het belangrijker is ouders meer kennis op te laten doen over het educatieve doel van een peuterschool en het partnerschap, omdat ze daardoor wellicht meer gemotiveerd zijn om de samenwerking aan te gaan. Dit is voorwaardelijk voor het succesvol inzetten van een digitale tool ter bevordering van het partnerschap. Ook is er meer scholing nodig voor professionals om te kunnen aansluiten bij ouders.

De toegenomen diversiteit in culturen en talen in Europese landen stelt het onderwijssysteem voor uitdagingen. Eén van de uitdagingen is het aangaan van educatieve partnerschappen met ouders van diverse achtergronden. Dit is met name in de voor- en vroegschoolse situatie, waar ouders kennismaken met het onderwijssysteem een uitdaging, omdat hier ook de basis wordt gelegd voor de verdere partnerschapsrelatie tussen ouders en school. De gedachte is dat een goede relatie tussen thuis en school van essentieel belang is om recht te kunnen doen aan de diversiteit en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. 

Binnen de Utrechtse virtuele leefomgeving (U-vlo) werd in een peuterschool in een multiculturele omgeving onderzocht of een digitale tool het aangaan van educatieve partnerschappen zou kunnen ondersteunen. De tool heeft een tweeledig doel: a) het vergroten van de betrokkenheid van ouders door hen in te zetten als belangrijke kennisbron en partner en b) het verrijken van de educatieve omgeving door een cultuursensitieve en multi-linguïstische focus van de peuterschool. Met educatief partnerschap wordt bedoeld dat ouders en school een gedeelde verantwoordelijkheid hebben in het bieden van optimale omstandigheden voor het leren en ontwikkelen van het kind. Voor het belang van deze relatie verwijzen de onderzoekers naar het sociaal-ecologische model van Bronfenbrenner en ook naar onderzoek waaruit blijkt dat coherentie en continuïteit tussen de verschillende leefmilieus waarin een kind verblijft voorwaardelijk zijn voor een optimale ontwikkeling. Daarvoor is samenwerking met alle ouders nodig en juist met kwetsbare ouders. 

De digitale tool die gebruikt werd was Padlet (www.padlet.com). Via padlet kunnen foto’s, berichten, web-links, tekeningen, etc. gedeeld worden. De mensen die toegang hebben kunnen content delen en waarderen. 

Het onderzoek bestond uit drie fasen: in fase 1 werd de basis gelegd, de context (wensen van de ouders, leerkrachten en de school) bestudeerd, om de tool zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers, in fase 2 werd de tool toegelicht en ingezet in één groep op de peuterschool. In fase 3 werd de inzet uitgebreid naar nog twee groepen en in fase 4 werd de inzet geëvalueerd en werden aanbevelingen geformuleerd. Conclusie op basis van het onderzoek is dat een bestaande tool als padlet wel gebruikt kan worden ter ondersteuning van de partnerschappen met ouders met diverse achtergronden, maar dat het gebruik weinig verschil maakt voor de partnerschapsrelatie. Van de ouders die deelnamen gebruikte 60% de tool. Ouders vonden het leuk om te zien wat hun kind op school deed, maar het vergrootte hun betrokkenheid niet. Ook bleek dat ouders de peuterschool niet zagen als een plek waar hun kinderen echt leerden. 

De onderzoekers concluderen dat het van belang is dat ouders beter geattendeerd worden op het educatieve doel van een peuterschool en vervolgens ook het belang van educatief partnerschap, omdat ze daardoor wellicht meer gemotiveerd zijn om het educatief partnerschap aan te gaan. Geconstateerd werd dat er onvoldoende interculturele of multiculturele focus bij de professionals aanwezig was en het niet slagen van interventies vooral toeschreven aan de geringe betrokkenheid en input van de ouders. Professionals gaven aan dat ze wellicht meer scholing nodig hadden in bewustwording om een meer interculturele aanpak neer te kunnen zetten. De bottom-up aanpak van het onderzoek werd gewaardeerd door ouders en leraren en gaf een stem aan de diverse groep ouders van de voorschool. 

Francot, R., Broekhuizen, M., & Leseman, P. (2019). The Utrecht Virtual Learning Environment Project: Improving Educational Partnerships in Multicultural Preschools. Orbis Scholae, 13(3), 1-22.