Privacyverklaring

Persoonlijke informatie is precies wat het is; het gaat over jou. Je geeft je informatie door aan het Expertisecentrum Kinderopvang, bijvoorbeeld omdat je graag informatie wilt ontvangen met betrekking tot de pedagogische kwaliteit kinderopvang. We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij precies om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag.

1. Gegevens

We registreren gegevens van bezoekers, gebruikers en beheerder. Als je een bezoeker van onze website bent, dan verwerken we vrijwel geen gegevens van je maar bijvoorbeeld wel een IP-adres om de verbinding tot stand te brengen. Van gebruikers verwerken we alleen de persoonsgegevens die jij zelf rechtstreeks opgeeft. We vragen om de volgende gegevens:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • naam van de organisatie waar je werkt;
  • rol die je vervult binnen de organisatie;
  • e-mailadres.

Van beheerders verwerken we dezelfde gegevens als van gebruikers, maar loggen we ook de activiteiten die uitgevoerd worden op het content management systeem (CMS). Stichting Expertisecentrum Kinderopvang is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor deze gegevens: we zullen er goed zorg voor dragen.

Als je een account hebt aangemaakt voor onze dienst Pedagogische Praktijk in Beeld (www.pedagogischepraktijkinbeeld.nl) dan verwerken we vergelijkbare gegevens. Voor die gegevens is de organisatie waar je werkt ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en zijn wij ‘verwerker’. Om die reden hebben we in onze Algemene Voorwaarden ook zaken afgesproken over het verwerken van persoonsgegevens. 

2. Beveiliging

Alle gegevens die je aan ons doorgeeft, beveiligen wij met passende technieken. Je wilt immers niet dat de gegevens opeens op straat liggen. Wie niks met de gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. We geven geen gegevens door aan andere bedrijven, behalve als zij opdrachten voor ons uitvoeren. In dat geval maken we heldere afspraken over wij zij wel en niet met die gegevens mogen doen. Een concreet voorbeeld is het laten drukken van naamkaartjes voor een evenement: zonder namen kunnen die niet geprint worden.

3. Bewaartermijnen

Als je een account bij ons hebt aangemaakt, dan bewaren we je gegevens tot drie maanden nadat je je account bij ons hebt opgezegd of verwijderd. We bewaren overige persoonsgegevens tijdens de startfase van het Expertisecentrum, tenminste tot 31 december 2021. We bewaren persoonsgegevens maximaal twee jaar, nadat we ze niet meer gebruikt hebben. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij wij verplicht zijn door de wet om ze langer te bewaren. Zo verplicht de wet ons bijvoorbeeld om de betalingsgegevens zeven jaar te bewaren.

4. Doelen & grondslagen

We gebruiken de van jou ontvangen gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je lezen welke doelen dat precies zijn en op welke juridische grondslag dat gebaseerd is.

Berichten: we sturen berichten als er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot het Expertisecentrum zelf of over nieuwe informatie met betrekking tot de pedagogische kwaliteit.

Uitnodigingen: we sturen uitnodigingen voor deelname aan activiteiten van het Expertisecentrum.

Contact: Ook is het mogelijk dat je een vraag hebt. Deze kun je stellen via een contactformulier. Op dit formulier word je gevraagd om verschillende gegevens in te vullen. Uiteraard kun je zelf kiezen welke gegevens je hierbij aan ons stuurt. Deze gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om de vraag volledig te beantwoorden. Wij willen je immers zo goed mogelijk helpen.

Netwerk: om onze rol als expertisecentrum te vervullen, verwerken we natuurlijk contactgegevens van onze samenwerkingspartners. Dit doel is het onderhouden van een netwerk van experts en professionals.
De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld als je een account aanmaakt) of gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het onderhouden van een netwerk van experts en professionals). Je kunt er bezwaar tegen maken als je wilt dat we je contactgegevens niet voor ons netwerk gebruiken.

5. Derden

Het is mogelijk dat wij de gegevens doorgeven aan bedrijven waarmee we samenwerken, zogenaamde ‘derden’. Deze bedrijven helpen ons zodat het Expertisecentrum goed kan functioneren.

5.1 Wanneer je je bij ons je registreert, geven wij de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens door aan derden. Concrete voorbeelden zijn onze websitebouwer en MailChimp. Dit doen we alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met ons of als wij dat verplicht zijn door de wet. Als wij bijvoorbeeld vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik van onze website, dan kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

5.2 Wij willen ervoor zorgen dat je zo optimaal en persoonlijk mogelijk gebruik kunt maken van onze website. Om onze website te verbeteren maken we gebruik van de statistiekdienst Google Analytics. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld op basis van de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigen van Privacyverklaring

Om jou zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van de gegevens kan het zijn dat wij deze Privacyverklaring op enig moment moeten aanpassen. We raden je aan om geregeld deze Privacyverklaring te lezen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage, wijzigen, verwijderen gegevens of andere vragen?

Je kunt ons ook een verzoek sturen om de gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of aan jou over te dragen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te controleren of de gegevens wel kloppen. Wil je weten welke gegevens wij met de toestemming gebruiken of wil je dat wij de gegevensverwerking beperken/staken? Ook dit kun je ons verzoeken. Zo kun je dus je toestemming voor verwerking altijd weer intrekken. Als je wilt weten hoe dit precies in zijn werk gaat of andere vragen hebt over deze Privacyverklaring laat het ons dan weten.

Je kunt hiervoor contact opnemen met onze privacyfunctionaris. Je kunt onze privacyfunctionaris bereiken door een e-mail te sturen naar ditis@expertisecentrumkinderopvang.nl of een brief te sturen aan:

Expertisecentrum Kinderopvang
t.a.v. Yvette Vervoort
Tolsteegsingel 11
3582 AD  UTRECHT

Je kunt ons ook vinden in het Handelregister onder KvK nummer 30247149.

8. Klachten?

Natuurlijk helpen wij je graag als je een klacht hebt over onze verwerking van de persoonsgegevens. Hiervoor kun je terecht bij onze privacyfunctionaris. Je kunt ook een klacht indienen bij de zogenaamde ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens.

 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang. In deze disclaimer geven wij aan onder welke condities wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit bij specifieke materialen anders aangegeven is. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot materialen op deze website berust bij Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang, tenzij anders is aangegeven.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang.

Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang kan geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites of diensten van derden aanvaarden naar wie wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stichting Expertisecentrum pedagogische Kwaliteit Kinderopvang op deze pagina.