Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Over het
Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Het ontwikkelt en onderhoudt hiervoor een brede kennisbasis, die gedeeld wordt met de sector. Met gezag en autoriteit adviseert het Expertisecentrum vervolgens gevraagd en ongevraagd professionals, beleidsmakers en de politiek. Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang is een initiatief van het bestuur Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

De pijlers van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum voert drie met elkaar samenhangende taken uit.

1

KENNISBASIS

Verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over kinderopvang.

2

ONTWIKKELTEAMS

Wetenschappelijke kennis vertalen naar toepassing in de praktijk.

3

ACTIVITEITEN

Het Expertisecentrum organiseert per onderwerp een webinar, pedagogisch practicum, wiki en kenniskringen als middel om de ontwikkelde kennisbasis over te dragen aan de pedagogisch professionals.

4

PiB

Het zelfevaluatie-instrument Pedagogische kwaliteit in Beeld biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit per groep.

Missie & visie

Missie

Samen werken aan kwaliteit van kinderopvang

Kernwaarden

Inspiratie

Vergroot het zelfbewustzijn van professionals in de kinderopvang en propageert de rol van kinderopvang bij de brede ontwikkeling van jonge kinderen en de ondersteuning van ouders.

Betrokkenheid

Bevordert het absorberen door de sector van kennis die de algehele kwaliteit verbetert en verrijkt en deelt wetenschappelijke pedagogische inzichten en praktijkvoorbeelden die succesvol blijken.

Meesterschap

Gedraagt zich als een onafhankelijke organisatie die met verstand van zaken optreedt als autoriteit voor de kinderopvang, toegerust om (on)gevraagd duiding en advies te geven.

Visie

De kennisbasis en onafhankelijke autoriteit die actief speurt, bestudeert, verrijkt en deelt omtrent de pedagogische kwaliteit van kinderopvang.

Bekijk hier een animatie die onze missie, visie en werkwijze laat zien.

Berichten

Het Kennisspel gaat weer van start én jij kan gratis meedoen!

09 | 18 Oktober 2022

Vorig jaar deden zo’n vijftienhonderd pedagogisch medewerkers, coaches, managers en beleidsmedewerkers mee aan het Kennisspel van het Expertisecentrum. Én goed nieuws voor jou; dit jaar kan jij gratis meedoen!
 
Lees meer...

Hoe meld ik mij aan voor een activiteit met korting?

08 | 28 Juli 2022

Organisaties die zijn aangesloten bij het Expertisecentrum ontvangen 30% korting op alle activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten, webinars, pratica of een congres zijn. Via deze link kun jij zien of jouw organisatie al is aangesloten bij het Expertisecentrum. Bekijk hieronder welke stappen jij moet nemen om de korting te activeren.

Lees meer...

BEKIJK ALLE BERICHTEN

Blogs

023 | Positieve gedragsondersteuning: je moet kinderen niet straffen, maar corrigeren

Positieve gedragsondersteuning: je moet kinderen niet straffen, maar corrigeren

Lees meer
023 | Focus op pedagogische kwaliteit

Focus op pedagogische kwaliteit

Kinderopvang heeft – zoals vele branches – te kampen met flinke personeelstekorten. Personeelstekorten in kinderopvang hebben buiten de sector een groot effect: ongeveer 20 ouders kunnen niet naar hun werk als een groep moet sluiten. Dat gebeurt
Lees meer

BEKIJK ALLE BLOGS

De Boekentip

Boektip icoontje

Cathy van Tuijl

lector gedrag- en leerproblemen Saxion Hogeschool en universitair docent Universiteit Utrecht

Trapsgewijs

011 |  Trapsgewijs

Dit boek moet je lezen, want...

Lees meer

BEKIJK ALLE BOEKENTIPS

 

"Fijn dat dit initiatief er is. Met verbinden van wetenschappelijk onderzoek aan onze -mooie- sector kunnen we onafhankelijk onderstrepen dat onze sector ertoe doet."

Dirk-Peter van 't Sant, bestuurder Quadrant Kindercentra

 

Totstandkoming

Na een jaar van denken, praten, schrijven,overleggen en onderhandelen is het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang vanaf 1 januari 2020 van start. Op de drempel van 2020 kreeg het Expertisecentrum groen licht in de vorm van de toekenning van een subsidie door het ministerie van SZW. Samen met de bijdragen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang en organisaties uit de sector maakt deze subsidie de inrichting van hetExpertisecentrum mogelijk. De komende maanden wordt de organisatorische en digitale infrastructuur vormgegeven.

LEES MEER

totstandkoming expertisecentrum kinderopvang

 

Belang kinderopvang

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Voor een groot deel van de kinderen in Nederland is kinderopvang een relevant onderdeel van hun leven. Deze cijfers brengen dat in beeld: in het eerste kwartaal van 2018 gingen 778.000 kinderen naar de kinderopvang. Daarvan gingen 360.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang, 324.000 kinderen naar de hele dagopvang en 117.000 naar de gastouderopvang. De sector heeft een jaarlijkse omzet van circa 4 miljard euro. Er zijn ongeveer 3.500 aanbieders van kinderopvang, waarin ongeveer 90.000 mensen werkzaam zijn.

Verschil kinderopvang en onderwijs

De aanpalende sector Onderwijs is in dit opzicht beter toegerust. Deze toerusting wordt door de overheid georganiseerd en gefinancierd. Dit onderscheid is echter wel historisch verklaarbaar: de kinderopvang is namelijk een jonge sector die zich pas sinds 2005, vanaf de ingang van de Wet kinderopvang, als private sector heeft doorontwikkeld.

Ondersteuningsstructuur is wenselijk

Inmiddels is er geen twijfel dat kinderopvang een publiek belang dient. En dat het belang van goede kinderopvang buitengewoon groot is. Niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel. De overheid heeft de kwaliteit geborgd in wetgeving, toezicht en handhaving. Een door de overheid georganiseerde en gefinancierde ondersteuningsstructuur voor de kinderopvang zou wenselijk en passend zijn.

Missie in uitvoering

Domein
micro-niveau kinderopvang

Het Expertisecentrum zal zich in eerste instantie richten op het optimaliseren van het micro-niveau. Dat betekent: het optimaliseren van de geboden leef- en leeromgeving en dat wat kinderen concreet doen. Maar het Expertisecentrum kijkt ook naar het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker en zijn of haar ervaring in de praktijksituatie. Samen vormt dit het domein van het Expertisecentrum.
Ook het interactieve karakter van de pedagogische context maakt deel uit van de focus. Kinderen zijn de hele dag door in interactie met elkaar en met de pedagogisch medewerkers. Daardoor ontstaat er een constante stroom van wederzijdse beïnvloeding.
Het micro-niveau optimaliseren heeft wel consequenties. Niet alleen voor de groepsbezetting en materialen, maar ook voor de inrichting en huisvesting. En daarmee ook voor de bedrijfsvoering. De praktische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid is daarom altijd een punt van aandacht.

Doelgroep
pedagogische professionals

Het Expertisecentrum wil pedagogisch medewerkers (meer) bewust maken van hun vakmanschap en hun rol in de brede ontwikkeling van jonge kinderen. In de startfase bestaat de doelgroep uit de pedagogische professionals die in meer of mindere mate verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het pedagogisch beleid in de kindercentra, en die ook toezien op de uitvoering ervan. In de praktijk zijn dat mbo-plus, hbo- en wo-opgeleide pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers. Deze medewerkers hebben voldoende achtergrond en niveau om zich wetenschappelijke kennis eigen te maken. Ook kunnen zij deze vertalen naar handelen in de praktijk. Daarmee zijn zij voor het Expertisecentrum de belangrijkste ‘ingang’ naar de uitvoerende medewerkers.

Product
kennisbasis

Het meest concrete product dat het Expertisecentrum in de eerste fase zal ontwikkelen, is een ‘kennisbasis’. Alle beschreven kennis die beschikbaar is voor de kinderopvang komt samen in een toegankelijk systeem. Denk hierbij aan onderzoeksresultaten, artikelen uit vakbladen en kennis die opgedaan is in de beroepspraktijk.
Dit vraagt om de volgende activiteiten:

— het verzamelen van wetenschappelijke artikelen over de kwaliteit van kinderopvang;

— het verzamelen van interessante innovaties en praktijken in de kinderopvang;

— het onderbrengen van de verzamelde kennis in een geordend toegankelijk systeem;

— het schrijven en verspreiden van toegankelijke samenvattingen van de meest interessante wetenschappelijke artikelen;

— het schrijven en verspreiden van artikelen over interessante innovaties en praktijken.

Werkwijze
ontwikkelteams en
activiteiten

Het Expertisecentrum zal natuurlijk altijd de nieuwste inzichten publiceren in de digitale bibliotheek– maar alleen dat is niet genoeg. De ontwikkelteams die bestaan uit pedagogisch professionals en een wetenschappelijke onderzoeker ontwikkelen de kennisbasis, dat wat elke pedagogisch professional moet weten. Er is steeds een theoretisch kader, met praktijkvoorbeelden als inspiratie en tools met praktische tips en handvatten.

Op basis van de kennisbasis organiseert het Expertisecentrum activiteiten om de kennis over te dragen aan de pedagogisch professionals in de praktijk. Per onderwerp is er een webinar, pedagogisch practicum, wiki en een kenniskring. Er zijn ook CoachKamers waar pedagogisch coaches hun kennis en ervaring kunnen verdiepen en verbreden.

Communicatie: intern en extern

Communicatie is een belangrijke pijler van het Expertisecentrum. Tijdens de startfase is de blik zowel intern (de sector zelf) als extern gericht: naar het omliggende professionele veld en het maatschappelijk publiek. Intern wil het Expertisecentrum de kennis en het zelfbewustzijn van de professionals in de kinderopvang schragen. Extern communiceert het de betekenis en het belang van kinderopvang voor het kind, de familie en de maatschappij.

Wie bouwen mee aan het Expertisecentrum

Team

Hoe is het Expertisecentrum tot stand gekomen

Oprichting

Benieuwd naar het Jaaroverzicht 2020?

pdfDownloaden

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang