In 2019 hebben velen uit de sector kinderopvang zich uitgesproken voor het inrichten van een expertisecentrum dat de kennis van de kinderopvang vastlegt en toegankelijk maakt en – in samenwerking met de sector – verdiept, verbreedt en toepasbaar maakt.

De inrichting van het Expertisecentrum is financieel mogelijk gemaakt door drie financiers:

  • Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft haar restkapitaal ingezet.
  • Het ministerie van SZW heeft een startsubsidie toegekend.
  • Verschillende kinderopvangorganisaties hebben zich bereid getoond bij te dragen aan de financiering van de opzet en inrichting van het Expertisecentrum. In alfabetische volgorde: Compananny, HumanKind, Kibeo, Kidsfoundation, KindeRdam, Kinderopvanggroep, KinderRijk, Kion, Sinne, SWK groep, Zonnekinderen.

De directie kinderopvang van het ministerie van SZW heeft besloten om na 2019 Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) niet langer te subsidiëren op basis van een activiteitenprogramma. Voor het bestuur van BKK was dit besluit aanleiding om te onderzoeken of de sector na het afronden van het huidige activiteitenprogramma behoefte had aan ‘iets’ dat zich bezighoudt met de kwaliteit van de kinderopvang. De opbrengst van dit onderzoek – een reeks interviews met belanghebbenden uit de kinderopvang – is beschreven in de ‘Schets van een Expertisecentrum Kinderopvang’. Vervolgens nodigde BKK in mei 2019 betrokkenen uit de sector uit om hierover van gedachten te wisselen.

Behoeften van de sector

Op basis van de schets en de opbrengst van de gesprekken met belanghebbenden is geconcludeerd dat de sector twee behoeften of ambities heeft voor een Expertisecentrum voor de kinderopvang:

  1. De emancipatie van de sector: het versterken van de positie van de sector kinderopvang in het maatschappelijk debat.
  2. Praktisch en ondersteunend aan de eerste ambitie: het realiseren van een kennisbasis.

Het uiteindelijke doel is dat het Expertisecentrum een onafhankelijke autoriteit op het gebied van pedagogische kwaliteit van kinderopvang wordt.