Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: 2020

Kern

Zelfregulatie ontwikkelt zich tijdens de vroege jeugd en voorspelt later succes in sociale en cognitief uitdagende situaties. Dit artikel gaat in op de vraag of het gebruik van taal de ontwikkeling van zelfregulatie beĂŻnvloedt. Hiervoor werden 120 kinderen gevolgd van 12 tot 36 maanden. Twee expressieve taalvaardigheden werden bekeken: woordenschat en spraakzaamheid. Bij de analyses werd gecontroleerd voor cognitieve ontwikkeling en het verschil tussen jongens en meisjes werd onderzocht. Resultaten laten zien dat jongens en meisjes verschillen in de ontwikkeling van zelfregulatie en ook in de invloed van taal op de ontwikkeling van zelfregulatie. Woordenschat is een betere voorspeller van zelfregulatie dan spraakzaamheid. Ook na controle voor cognitieve ontwikkeling draagt woordenschat bij aan de voorspelling van zelfregulatie. Zelfs in de vroege ontwikkeling vormen woorden het gereedschap dat gebruikt kan worden voor zelfregulatie, al lijken jongens die harder nodig te hebben dan meisjes. Voor professionals in de kinderopvang is het van belang de woordenschatontwikkeling te ondersteunen: dat is niet alleen goed voor de taalontwikkeling maar ook voor de ontwikkeling van zelfregulatie bij kinderen in de leeftijd van 1-3 jaar.

Zelfregulatie ontwikkelt zich tijdens de vroege jeugd en voorspelt later succes in sociale en cognitief uitdagende situaties. Vygotsky stelde voor dat symbolen, met name woorden, gebruikt kunnen worden als mentaal gereedschap in dienst van zelfregulatie. Algemeen wordt aangenomen dat als kinderen beschikken over woorden om hun wensen, behoeften of gevoelens te uiten zij hun gedrag beter kunnen reguleren om aan de sociale verwachtingen van de situatie tegemoet te komen. De vaardigheid tot zelfregulatie biedt kinderen de mogelijkheid om zich aan te passen aan en profijt te hebben van hun omgeving. Professionals in de kinderopvang moeten daarom aandacht besteden aan ontwikkelingsaspecten en ervaringen van kinderen die hen ondersteunen bij de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden.

Dit artikel gaat in op de vraag of het gebruik van taal de ontwikkeling van zelfregulatie beĂŻnvloedt. Meer specifiek: welke taalvaardigheden ondersteunen de ontwikkeling van zelfregulatie in de periode van 14 tot 36 maanden: spraakzaamheid of woordenschat? In hoeverre spelen deze twee aspecten een rol in de geslachtsverschillen in zelfregulatie van 14 tot 36 maanden? En, tot slot, in hoeverre wordt de relatie tussen deze twee taalaspecten en zelfregulatie verklaard door algemene cognitieve ontwikkeling?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden werden 120 kinderen gevolgd van 12 tot 36 maanden. De kinderen voldeden aan de Head Start toegangseisen qua inkomen- en opleidingsniveau van de ouders, dus waren overwegend afkomstig uit lage sociaal-economische status (SES-)groepen. 

De resultaten laten zien dat jongens en meisjes verschillen in de ontwikkeling van zelfregulatie: bij meisjes is er een geleidelijke toename in zelfregulatie van 14 naar 36 maanden zichtbaar terwijl de zelfregulatie van jongens gedurende het 2e jaar afneemt om vervolgens toe te nemen en iets lager te eindigen dan bij meisjes op 36 maanden. Woordenschat is een betere voorspeller van zelfregulatie dan spraakzaamheid. Beide aspecten van taal hebben een consistent positief effect op zelfregulatie op hetzelfde meetmoment maar woordenschat op 24 maanden voorspelt de groei van zelfregulatie. Jongens en meisjes verschillen in de invloed van taal op de ontwikkeling van zelfregulatie. De invloed van woordenschat op zelfregulatie is groter voor jongens dan voor meisjes: bij jongens met een grotere woordenschat is zelfregulatie vergelijkbaar met die van meisjes met eenzelfde woordenschat terwijl jongens met een relatief kleine woordenschat sterk achterblijven in zelfregulatie ten opzichte van meisjes met eenzelfde kleinere woordenschat. Verder is woordenschat op 24 maanden voor meisjes een voorspeller voor het niveau van zelfregulatie tijdens de peutertijd terwijl het voor jongens een voorspeller is voor groei in zelfregulatie. Ook na controle voor cognitieve ontwikkeling draagt woordenschat bij aan de voorspelling van zelfregulatie. 

Zelfs in de vroege ontwikkeling vormen woorden het gereedschap dat gebruikt kan worden voor zelfregulatie, al lijken jongens die harder nodig te hebben dan meisjes.

Bron
Originele titel: Use your words: The role of language in the development of toddlers’ self-regulation
Auteur: Claire Vallotton en Catherine Ayoub
Publicatiedatum bron: 2011
Zoeken via kernwoorden

Children's use of retreats in family child care homes
Nancy Weinberger | 2006

Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare.
Ine van Liempd | 2018

Effects of toys on the play quality of preschool children: Influence of gender, ethnicity, and socioeconomic Status
Jeffrey Trawick-Smith, Jennifer Wolff, Marley Koschel en Jamie Vallarelli | 2015

The physical indoor environment in ECEC settings: children’s well-being and physical activity
Ole Johan Sando | 2019

Group size and storybook reading: Two-year-old children's verbal and nonverbal participation with books
Laurelle Phillips en Sandra Twardosz | 2003

The effects of visual boundaries in two-year -olds' playrooms
Alain Legendre en Anne-Marie Fontaine | 1991

The relation between the ratio of children per activity area and off-task behavior and type of play in day care centers
Elyse Kantrowitz en Gary Evans | 2004

Play equipment, physical activity opportunities, and children's activity levels at childcare.
Jessica Gubbels, Dave van Kann en Maria Jansen | 2012

Children’s rights and citizenship: A perspective for inclusive and democratic education and care for young children
Christel Eijkholt | 2022

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
Paul Leseman en Thomas van Huizen | 2022

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang