Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: 2022

Kern

Deze studie onderzoekt manieren waarop pedagogisch medewerkers in de vroege kinderjaren activiteiten, gedrag en emoties van kinderen in verschillende sociaal-emotioneel uitdagende situaties co-reguleren. Uit de resultaten blijkt dat pedagogisch medewerkers zich gedurende de hele dag bezighouden met co-regulatie . Ze gebruiken verschillende strategieën en combineren deze wanneer ze uitdagingen tegenkomen. Ze blijken de voorkeur te geven aan activiteitsgerichte strategieën (negeren, gedragsinstructie) in plaats van emotiegerichte strategieën (benoemen van emoties, troosten). Hoewel de resultaten aangeven dat de pedagogisch medewerkers zich tot op zekere hoogte bewust zijn van hun co-regulatieve strategiegebruik, zouden ze kunnen profiteren van training die hun bewustzijn zou verhogen. Met de inzet van verschillende strategieën kunnen zij de zelfregulatie van kinderen ondersteunen bij sociaal-emotioneel uitdagende contexten in de vroege kindertijd.

Inleiding 

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van jonge kinderen is leren om emotionele reacties en daaraan gerelateerd gedrag op een aangepaste en acceptabele wijze te hanteren. Bij jonge kinderen hebben opvoeders een belangrijke rol in deze regulatie. Met name sensitieve en responsieve interacties dragen bij aan emotie- en gedragsregulatie van jonge kinderen. Het is van belang dat pedagogisch medewerkers kennis en vaardigheden hebben waarmee ze de zelfregulatievaardigheden van kinderen kunnen bevorderen. 
 
Zelfregulatie verwijst naar de vaardigheid om met doelgerichte acties emoties, gedrag en cognitieve processen te hanteren en aan te passen. Met name in sociaal uitdagende situaties wordt zelfregulatie zichtbaar door de vaardigheid om onaangepast gedrag te vervangen door sociaal geaccepteerd gedrag, ook al is dit niet de eerste reactie die bij het kind opkomt. In groepssituaties komen deze uitdagende situaties voor als kinderen andere doelen hebben dan leeftijdsgenoten of pedagogisch medewerkers, of als hun interpretatie van sociale situaties verschilt. Kinderen hebben ondersteuning nodig in het interpreteren van signalen van uitdagende situaties en bij het begrijpen en aanleren van verwacht gedrag of beschikbare strategieĂ«n om eigen gedrag en emoties te reguleren.  
 
Co-regulatie verwijst naar activiteiten van pedagogisch medewerkers om kinderen te ondersteunen en te begeleiden bij hun dagelijkse deelname aan opvangactiviteiten door het bijstellen van hun gedachten, gedrag en emoties overeenkomstig de verwachtingen en waarden in die specifieke context. Kinderen leren zich via deze interacties regulatieprocessen eigen te maken. Deze studie is gericht op co-regulatie strategieĂ«n die pedagogisch medewerkers gebruiken in alledaagse opvangsituaties. Uitdagende situaties bieden inzicht in strategieĂ«n die pedagogisch medewerkers gebruiken om emoties en gedrag te reguleren om zo conflicten te voorkomen of op te lossen. 

Methode 

Deze studie onderzoekt manieren waarop pedagogisch medewerkers in de vroege kinderjaren activiteiten, gedrag en emoties van kinderen in verschillende sociaal-emotioneel uitdagende situaties co-reguleren. De gegevens bestaan uit 31 video-episodes van verschillende sociaal-emotioneel uitdagende situaties bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar in de (Finse) kinderopvang. Op basis van de video-episodes van uitdagende situaties zijn co-regulatiestrategieĂ«n verkend die de pedagogisch medewerkers gebruiken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar op activiteit gerichte strategieĂ«n (zoals fysiek of verbaal sturende activiteit, negeren of negatieve reactie op gedrag of instructies voor gedrag) en op emotie gerichte strategieĂ«n (zoals labelen van emoties of redenen geven voor emoties, handhaven van een positieve sfeer of fysieke troosten). 

Resultaten 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat pedagogisch medewerkers zich gedurende de hele dag bezighouden met co-regulatie . Ze gebruiken verschillende strategieĂ«n en combineren deze wanneer ze uitdagingen tegenkomen. Ze geven de voorkeur aan activiteitsgerichte strategieĂ«n met nadruk op kennis van regels en routines. Ondanks dat het om sociaal-emotioneel uitdagende situaties ging, kwamen emotiegerichte strategieĂ«n veel minder vaak voor. Kinderen helpen met het benoemen van emoties en meeleven met of redenen geven voor emoties kan kinderen helpen hun emoties beter te begrijpen en te hanteren, hetgeen ook kan helpen in het oplossen van uitdagende situaties. Hoewel de resultaten aangeven aan dat de professionals zich tot op zekere hoogte bewust zijn van hun co-regulatieve strategiegebruik, zouden ze kunnen profiteren van training die hun bewustzijn van verschillende strategieĂ«n zou verhogen. Met de inzet van verschillende strategieĂ«n kunnen zij de zelfregulatie van kinderen ondersteunen bij sociaal-emotioneel uitdagende contexten in de vroege kindertijd. 

Kurki, K., Järvenoja,H., Järvelä, S., & Mykkänen A., (2016). How teachers co-regulate children’s emotions and behaviour in socio-emotionally challenging situations in day-care settings. International Journal of Educational Research, 76, 76–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2016.02.002

Bron
Originele titel: How teachers co-regulate children’s emotions and behaviour in socio-emotionally challenging situations in day-care settings.
Auteur: Kristiina Kurki, Hanna Järvenoja, Sanna Järvelä en Arttu Mykkänen
Publicatiedatum bron: 2018
Zoeken via kernwoorden

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang