WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: 2022

Kern

Deze studie onderzoekt manieren waarop pedagogisch medewerkers in de vroege kinderjaren activiteiten, gedrag en emoties van kinderen in verschillende sociaal-emotioneel uitdagende situaties co-reguleren. Uit de resultaten blijkt dat pedagogisch medewerkers zich gedurende de hele dag bezighouden met co-regulatie . Ze gebruiken verschillende strategieën en combineren deze wanneer ze uitdagingen tegenkomen. Ze blijken de voorkeur te geven aan activiteitsgerichte strategieën (negeren, gedragsinstructie) in plaats van emotiegerichte strategieën (benoemen van emoties, troosten). Hoewel de resultaten aangeven dat de pedagogisch medewerkers zich tot op zekere hoogte bewust zijn van hun co-regulatieve strategiegebruik, zouden ze kunnen profiteren van training die hun bewustzijn zou verhogen. Met de inzet van verschillende strategieën kunnen zij de zelfregulatie van kinderen ondersteunen bij sociaal-emotioneel uitdagende contexten in de vroege kindertijd.

Inleiding 

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van jonge kinderen is leren om emotionele reacties en daaraan gerelateerd gedrag op een aangepaste en acceptabele wijze te hanteren. Bij jonge kinderen hebben opvoeders een belangrijke rol in deze regulatie. Met name sensitieve en responsieve interacties dragen bij aan emotie- en gedragsregulatie van jonge kinderen. Het is van belang dat pedagogisch medewerkers kennis en vaardigheden hebben waarmee ze de zelfregulatievaardigheden van kinderen kunnen bevorderen. 
 
Zelfregulatie verwijst naar de vaardigheid om met doelgerichte acties emoties, gedrag en cognitieve processen te hanteren en aan te passen. Met name in sociaal uitdagende situaties wordt zelfregulatie zichtbaar door de vaardigheid om onaangepast gedrag te vervangen door sociaal geaccepteerd gedrag, ook al is dit niet de eerste reactie die bij het kind opkomt. In groepssituaties komen deze uitdagende situaties voor als kinderen andere doelen hebben dan leeftijdsgenoten of pedagogisch medewerkers, of als hun interpretatie van sociale situaties verschilt. Kinderen hebben ondersteuning nodig in het interpreteren van signalen van uitdagende situaties en bij het begrijpen en aanleren van verwacht gedrag of beschikbare strategieën om eigen gedrag en emoties te reguleren.  
 
Co-regulatie verwijst naar activiteiten van pedagogisch medewerkers om kinderen te ondersteunen en te begeleiden bij hun dagelijkse deelname aan opvangactiviteiten door het bijstellen van hun gedachten, gedrag en emoties overeenkomstig de verwachtingen en waarden in die specifieke context. Kinderen leren zich via deze interacties regulatieprocessen eigen te maken. Deze studie is gericht op co-regulatie strategieën die pedagogisch medewerkers gebruiken in alledaagse opvangsituaties. Uitdagende situaties bieden inzicht in strategieën die pedagogisch medewerkers gebruiken om emoties en gedrag te reguleren om zo conflicten te voorkomen of op te lossen. 

Methode 

Deze studie onderzoekt manieren waarop pedagogisch medewerkers in de vroege kinderjaren activiteiten, gedrag en emoties van kinderen in verschillende sociaal-emotioneel uitdagende situaties co-reguleren. De gegevens bestaan uit 31 video-episodes van verschillende sociaal-emotioneel uitdagende situaties bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar in de (Finse) kinderopvang. Op basis van de video-episodes van uitdagende situaties zijn co-regulatiestrategieën verkend die de pedagogisch medewerkers gebruiken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar op activiteit gerichte strategieën (zoals fysiek of verbaal sturende activiteit, negeren of negatieve reactie op gedrag of instructies voor gedrag) en op emotie gerichte strategieën (zoals labelen van emoties of redenen geven voor emoties, handhaven van een positieve sfeer of fysieke troosten). 

Resultaten 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat pedagogisch medewerkers zich gedurende de hele dag bezighouden met co-regulatie . Ze gebruiken verschillende strategieën en combineren deze wanneer ze uitdagingen tegenkomen. Ze geven de voorkeur aan activiteitsgerichte strategieën met nadruk op kennis van regels en routines. Ondanks dat het om sociaal-emotioneel uitdagende situaties ging, kwamen emotiegerichte strategieën veel minder vaak voor. Kinderen helpen met het benoemen van emoties en meeleven met of redenen geven voor emoties kan kinderen helpen hun emoties beter te begrijpen en te hanteren, hetgeen ook kan helpen in het oplossen van uitdagende situaties. Hoewel de resultaten aangeven aan dat de professionals zich tot op zekere hoogte bewust zijn van hun co-regulatieve strategiegebruik, zouden ze kunnen profiteren van training die hun bewustzijn van verschillende strategieën zou verhogen. Met de inzet van verschillende strategieën kunnen zij de zelfregulatie van kinderen ondersteunen bij sociaal-emotioneel uitdagende contexten in de vroege kindertijd. 

Kurki, K., Järvenoja,H., Järvelä, S., & Mykkänen A., (2016). How teachers co-regulate children’s emotions and behaviour in socio-emotionally challenging situations in day-care settings. International Journal of Educational Research, 76, 76–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2016.02.002