Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Talenten ontdekken en ontwikkelen | Publicatiedatum: 2020

Kern

Kinderopvang heeft naast verzorging ook de functie van educatie. Immers, men is zich tegenwoordig bewust van het belang van vroege ervaringen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit artikel beschrijft een kleinschalig onderzoek naar opvattingen (beliefs) van pedagogisch medewerkers van 1- tot 3-jarigen over hun rol in de opvang. De professionals werden geobserveerd en bevraagd aan de hand van de videobeelden. Het doel van de studie was vast te stellen welke affectieve, cognitieve (educatieve) en uitvoerende functies van het werken in de kinderopvang terugkwamen in de opvattingen van professionals, en in welke mate de opvattingen geĂŻntegreerd waren. Alle professionals identificeerden hun affectieve rol als kenmerk van het werken met jonge kinderen maar veel minder gold dat voor de cognitieve (educatieve) en uitvoerende functie. Op basis van de uitkomsten wordt gepleit voor meer aandacht in de opleiding van toekomstige professionals voor opvattingen over hun rol in de ontwikkeling van jonge kinderen.

Kinderopvang heeft naast verzorging ook de functie van educatie. Immers, men is zich tegenwoordig bewust van het belang van vroege leerervaringen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit artikel beschrijft een kleinschalig onderzoek naar opvattingen (beliefs) van pedagogisch medewerkers van 1- tot 3-jarigen over hun rol in de opvang. De opvattingen van pedagogisch professionals worden verondersteld afkomstig te zijn van intuĂŻtieve theorieĂ«n over ontwikkeling en leren van jonge kinderen, gebaseerd op ervaringen voorafgaand aan een opleiding. Deze impliciete opvattingen zijn vaak stabieler dan kennis aangereikt in de opleiding en daarmee krachtige voorspellers van het handelen tijdens dagelijkse routines. 

De professionals werden geobserveerd en aan de hand van de videobeelden bevraagd over wat zij een ‘good practice’ vinden. Het doel van de studie was vast te stellen welke affectieve (relatiekwaliteit, responsiviteit), cognitieve (educatieve: acties en steun om kinderen te betrekken bij activiteiten, leeftijdsgenoten en volwassenen) en uitvoerende (metacognitieve: reflecties op keuzes en beslissingen) functies van het werken in de kinderopvang terugkwamen in de opvattingen van professionals, en in welke mate de opvattingen een geĂŻntegreerd geheel vormden met verschillende samenhangende functies. 

Alle professionals identificeerden hun affectieve rol als kenmerk van het werken met jonge kinderen. Hierbij werd verwezen naar het bouwen aan relaties met kinderen en hun gezinnen. Ruim 70% benoemde ook de cognitieve (educatieve) functie: de professional als model, als degene die vaardigheden aanleert; en slechts 38% benoemde de metacognitieve functie. Bij de metacognitieve functie werden twee aspecten genoemd, namelijk dat in het algemeen beslissingen genomen worden op basis van ontwikkelingskennis en observaties, en dat er behoefte is om routinepraktijken af te stemmen. Weinig professionals bleken in staat om in hun antwoorden de verschillende functies van hun werk te integreren of de samenhang ertussen te benoemen en toe te lichten. Slechts tien procent (2 professionals) hadden meer samenhangende opvattingen: zij beschreven hun praktijken uitvoerig (bijvoorbeeld naast het belang van sensitiviteit en responsiviteit naar kinderen ook het idee van partnerschap met ouders) en in termen van de verschillende functies. De mate van samenhang in de opvattingen was niet gerelateerd aan het aantal jaren ervaring in de opvang maar wel aan opleidingsniveau. 

Op basis van de uitkomsten wordt gepleit voor meer aandacht in de opleiding van toekomstige professionals voor opvattingen over hun rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Exploratie van deze opvattingen kan helpen om reflectie te verbeteren. Ook is het van belang na te gaan in hoeverre nieuwe kennis daarbij past om zo in te kunnen schatten of deze kennis gebruikt zal worden. Immers als door coaches voorgestelde gedragsveranderingen niet passen bij de opvattingen van een professional is er minder kans dat deze gedragsverandering gaat plaatsvinden.

 

Bron
Originele titel: Working with toddlers in child care: Practitioners’ beliefs about their role
Auteur: Donna Berthelsen en Joanne Brownlee
Publicatiedatum bron: 2006
Zoeken via kernwoorden

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang