Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: 2022

Kern

In dit overzichtsartikel stellen de auteurs een model voor van een prosociale groep. De prosociale groep benadrukt het belang van de sociale en emotionele competenties (SEC) en het welzijn van pedagogisch medewerkers voor 1) de ontwikkeling en het onderhouden van ondersteunende pedagogisch medewerker-kind relaties, 2) effectief groepsmanagement en 3) succesvolle implementatie van een sociaal-emotioneel programma. Dit model stelt voor dat deze drie factoren bijdragen aan het creëren van een groepsklimaat dat gunstig is voor leren en ontwikkelen en het bevorderen van positieve ontwikkelingsresultaten bij kinderen. Verder bespreekt dit artikel onderzoek dat een relatie suggereert tussen SEC en burn-out van pedagogisch medewerkers. Interventies om de SEC van pedagogisch medewerkers te ondersteunen door middel van stressreductie en mindfulness-programma’s worden besproken. De auteurs raden aan om de potentiële werkzaamheid van dergelijke interventies te verbeteren met als doel het bevorderen van de SEC van de pedagogisch medewerker en daarmee de ontwikkelingsresultaten van kinderen.
In dit overzichtsartikel stellen de auteurs een model voor van een prosociale groep. De prosociale groep benadrukt het belang van de sociale en emotionele competenties (SEC) en het welzijn van pedagogisch medewerkers. Zowel SEC als het welzijn van pedagogisch medewerkers draagt bij aan drie aspecten: 1) ondersteunende pedagogisch medewerker-kind relaties, 2) effectief groepsmanagement en 3) succesvolle implementatie van een sociaal-emotioneel programma. Deze drie factoren dragen volgens het model op hun beurt bij aan het creĂ«ren van een groepsklimaat dat gunstig is voor leren en ontwikkelen en dat positieve ontwikkelingsresultaten bij kinderen bevordert.  
 
 positieve gedragsondersteuning
 
Naast academische vaardigheden gaat het daarbij om persoonlijke groei, sociale vaardigheden en burgerschap. Volgens het CASEL model, gericht op sociaal en emotioneel leren, gaat het bij sociaal-emotionele competenties om vijf domeinen: zelfbewustzijn, zelfmanagement (zelfregulatie), sociaal bewustzijn, hanteren van relaties en verantwoordelijk beslissingen nemen. In de context waarin kinderen deze vaardigheden leren speelt de pedagogisch medewerker een belangrijke rol. Sociaal-emotionele competenties van de pedagogisch medewerker verwijzen naar de vaardigheid om effectief te reageren op individuele behoeften van een kind doordat de professional emoties van individuele kinderen herkent evenals de betekenis die deze emoties hebben en hoe de emoties en hun betekenis bijdragen aan het gedrag van het kind. Pedagogisch medewerkers met goede sociaal-emotionele competenties creĂ«ren een constructieve sfeer door hun ondersteunende en stimulerende relaties met de kinderen, door het vaststellen en handhaven van gedragsregels die intrinsieke motivatie bevorderen, door kinderen te begeleiden in conflictsituaties, door samenwerking tussen kinderen te bevorderen en door rolmodel te zijn met respectvolle communicatie en prosociaal gedrag. Sociaal emotioneel competente pedagogisch medewerkers ervaren meer welzijn als gevolg van hun succes om uitdagende sociaal-emotionele situaties effectief te hanteren, wat het leiden van een groep plezierig maakt.  
 
Als pedagogisch medewerkers onvoldoende sociaal-emotionele competenties hebben om de sociaal-emotionele uitdagingen in hun groep effectief te hanteren, laten kinderen minder aangepast gedrag zien. Als de sfeer in de groep wordt aangetast kan problematisch gedrag van kinderen toenemen, en raken pedagogisch medewerkers emotioneel uitgeput. Als ze in dat geval hun toevlucht nemen tot reactief en streng straffende responsen die niet bijdragen aan zelfregulatie van kinderen kan dit uitmonden in een zichzelf in stand houdende cyclus van verstoringen. Dan dreigt het gevaar van een burn-out van de pedagogisch medewerker. Het voortdurend bloot staan aan emotioneel uitdagende situaties in combinatie met weinig mogelijkheden om zich terug te trekken maakt namelijk dat pedagogisch medewerkers hun eigen negatieve emotionele reacties moeten kunnen hanteren. Pedagogisch medewerkers die tegen een burn-out aanzitten tonen minder sympathie en zijn minder tolerant naar verstorend gedrag. Juist kinderen die met hun gedrag veel negatieve emoties uitlokken zijn vaak degenen die het meest behoefte hebben aan ondersteuning. 
 

Er zijn interventie-inspanningen om SEC van pedagogisch medewerkers te ondersteunen door middel van stressreductie en mindfulness-programma’s maar die zijn nog weinig onderzocht. De auteurs raden aan om de potentiĂ«le werkzaamheid van dergelijke interventies te verbeteren met als doel het bevorderen van de SEC van de pedagogisch medewerker en daarmee de ontwikkelingsresultaten van kinderen. 

Jennings, P.A. & Greenberg M.T. (2009). The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes. Review of Educational Research 79(1), 491–525. DOI: 10.3102/0034654308325693

Bron
Originele titel: The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes.
Auteur: Patricia A. Jennings en Mark T. Greenberg
Publicatiedatum bron: 2009
Zoeken via kernwoorden

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Grip op pedagogische kwaliteit
Annette Wiesman | 2018

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind Ă©n branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang