Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

WETENSCHAPPELIJKE BRON
Onderwerp: BSO | Publicatiedatum: 2021

Kern

Dit artikel beschrijft twee studies naar BSO die zijn uitgevoerd aan het einde van het eerste decennium van de 21ste eeuw. De eerste studie betrof een vragenlijst onder verschillende belanghebbenden van BSO (ouders, pedagogisch professionals en pedagogen) en de tweede een eerste inventarisatie van de pedagogische kwaliteit van BSO. Uit de inventarisatie is gebleken dat de emotionele kwaliteit over het algemeen voldoende tot goed was en dat de ruimte voor verbetering vooral ligt bij ontwikkelingsstimulering. Uit de vragenlijst bleek dat de belanghebbenden het er over eens waren dat de BSO een plaats moet zijn voor ontspanning, maar met mogelijkheden om op een holistische manier bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen op sociaal, fysiek en creatief gebied. Stimulering van de cognitieve ontwikkeling en schoolse vaardigheden vond men daarentegen veel minder belangrijk. De auteurs stellen een typering voor die behulpzaam kan zijn bij het beschouwen van verschillen tussen BSO’s.

Dit artikel beschrijft twee studies naar BSO die zijn uitgevoerd aan het einde van het eerste decennium van de 21ste eeuw. De eerste studie betrof een vragenlijst onder verschillende belanghebbenden van BSO (ouders, pedagogisch professionals en pedagogen) en de tweede een eerste inventarisatie van de pedagogische kwaliteit van BSO.

Opvattingen van belanghebbenden ten aanzien van BSO

Ouders, pedagogisch professionals en pedagogen waren het met elkaar eens dat BSO zich in de eerste plaats zou moeten richten op ontspanning en recreatie, en daarbij op een holistische manier kan bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen op sociaal, fysiek en creatief gebied. Stimulering van de cognitieve ontwikkeling en schoolse vaardigheden vond men daarentegen veel minder belangrijk. Kinderen zouden de mogelijkheid moeten krijgen op ervaringen op te doen op een breed terrein. Idealiter betekent dit dat een BSO over een grote variatie aan materialen beschikt en dat er genoeg ruimte is voor zowel rustig als actief spel voor kinderen van verschillende leeftijden. De buitenruimte werd bijzonder belangrijk gevonden door de verschillende belanghebbenden.

Een terugkerend gespreksonderwerp was balans. Balans tussen de wensen van kinderen en volwassenen, tussen een gestructureerd en flexibel programma, tussen jonge en oudere kinderen en tussen ontspanning en georganiseerde activiteiten.

Volgens de auteurs maakt deze studie duidelijk dat verschillende doelen geïntegreerd zouden moeten worden in een breed programma dat tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de kinderen.

Kwaliteit van BSO

De emotionele kwaliteit was over het algemeen voldoende tot goed. De ruimte voor verbetering lag vooral op het gebied ontwikkelingsstimulering. Een relatief groot percentage van de BSO’s scoorde onvoldoende op de dimensie Taal- en denkvaardigheden (59%) en op de dimensie Muziek, dans, drama/theater (40%), omdat er geen of erg weinig materialen beschikbaar waren passend bij de leeftijd van de aanwezige kinderen. Bij de dimensie Natuur was sprake van grote verschillen: ongeveer de helt van de groepen scoorde onvoldoende, terwijl 39 procent goed of zelfs excellent scoorde. Informatie-uitwisseling en afstemming met de basisschool bleek ook een verbeterpunt; 79 procent van de onderzochte BSO’s had geen of weinig contact over het pedagogisch beleid.

Verschillende typen BSO?

De auteurs stellen een typering voor die behulpzaam kan zijn bij het beschouwen van verschillen tussen BSO’s. Het eerste type focust op een basisprogramma met daarin volop ruimte voor ontspanning en het hebben van plezier met vrienden. Het tweede type betreft een hybride programma met daarin een combinatie van ontspanning en brede ontwikkelingsstimulering van niet-cognitieve/schoolse vaardigheden. Het derde type betreft een hybride programma met ruimte voor ontspanning en ontwikkelingsstimulering van cognitieve/schoolse vaardigheden in een ‘curriculum’. De auteurs geven aan dat er theoretisch gezien ook een vierde type mogelijk is met een strikte focus op het schoolse leren (denk aan vaardigheden als rekenen en lezen, huiswerkbegeleiding en remedial teaching), maar dat dit niet lijkt te stroken met de wensen en behoeften van belanghebbenden in de Nederlandse situatie en daarin ook niet voorkomt.

Bron
Originele titel: Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Auteur: Ruben Fukkink en Marianne Boogaard
Publicatiedatum bron: 2020
Zoeken via kernwoorden

Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
Paul Leseman en Thomas van Huizen | 2022

Professionele ontwikkeling in een context van diversiteit
Jan Peeters en Michel Vandenbroeck | 2015

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2020

Child Care Quality in The Netherlands Over the Years: A Closer Look
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub, Louis W. C. Tavecchio en Ruben G. Fukkink | 2015

The impact of childcare-group situational age composition on caregiver-child interactions
Tatiana Diebold & Sonja Perren | 2020

Effects of the Caregiver Interaction Profile Training on Caregiver–Child Interactions in Dutch Child Care Centers: A Randomized Controlled Trial
Katrien O. W. Helmerhorst, J. Marianne A. Riksen-Walraven, Ruben G. Fukkink, Louis W. C. Tavecchio, Mirjam J. J. M. Gevers Deynoot-Schaub | 2017

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland.
Marianne Boogaard, Ruben Fukkink en Charles Felix | 2008

Schoolkinderen en hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?
Brecht Peleman, Caroline Boudry, Lieve Bradt, Tineke Van de Walle en Michel Vandenbroeck | 2014

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Measuring interaction skills of caregivers in child care centers: Development and validation of the Caregiver Interaction Profile Scales
Katrien Helmerhorst, Marianne Riksen-Walraven, Harriet Vermeer, Ruben Fukkink en Louis Tavecchio | 2014

“Kijk eens wat ik kan!” Sociale praktijken in de interactie tussen kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang
Nynke van der Schaaf | 2016

How to Play without Toys? A Playwork Experimentation in Paris
Baptiste Besse-Patin | 2018

Pedagogical quality of after-school care: Relaxation and/or enrichment?
Ruben Fukkink en Marianne Boogaard | 2020

Autonomy, Fairness and Active Relationships: Children’s Experiences of Well-being in Childcare
Emma Cooke, Michelle Brady, Cheryll Alipio en Kay Cook | 2019

Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do
Max van Manen | 2014/2015

A professionalisation programme towards children’s risk-taking in play in childcare contexts: moral friction on developing attitudes and collegial expectations
Martin van Rooijen en Gaby Jacobs | 2019

Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta | 2015

The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior
Edward L. Deci en Richard M. Ryan | 2000

Executive functioning and school adjustment: The mediational role of pre-kindergarten learning-related behaviors
Tyler R. Sasser, Karen L. Bierman en Brenda Heinrichs | 2015

Activity settings and daily routines in preschool classrooms: Diverse experiences in early learning settings for low-income children
Allison Sidle Fuligni, Carollee Howes, Yiching Huang, Sandra Soliday Hong en Sandraluz Lara-Cinisomo | 2012

Activity settings in toddler classrooms and quality of group and individual interactions
Carolina Guedes, Joana Cadima, Teresa Aguiar, Cecília Aguiar en Clara Barata | 2020

From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning
Annie Bernier, Stephanie M. Carlson en Natasha Whipple | 2011

De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling. Een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
Symone Detmar en Marianne de Wolff | 2019

How to support toddlers’ autonomy: A qualitative study with child care educators
Marilena Côté-Lecaldare, Mireille Joussemet en Sarah Dufour | 2016

Proefschrift: Exploring childcare spaces. Young children’s exploration of the indoor play space in center-based childcare
Ine van Liempd | 2018

General comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts
UN Committee on the Rights of the Child | 2013

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op basis van de gecombineerde metingen 2017 -2019
Pauline Slot, IJsbrand Jepma, Paulien Muller, Bodine Romijn, Celeste Bekkering en Paul Leseman | 2019

Overview of European ECEC curricula and curriculum template
Kathy Sylva, Katharina Ereky-Stevens en Ana-Maria Aricescu | 2015

European Framework of Quality and Wellbeing Indicators
Thomas Moser, Paul Leseman, Edward Melhuish, Martine Broekhuizen en Pauline Slot | 2017

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang. Implicaties voor het monitoren van kwaliteit
Ferre Laevers | 2016

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention (proefschrift)
Katrien Helmerhorst | 2014

Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, curriculum, and relations with child development
Pauline Slot | 2014

Kwaliteit van babyopvang. Een literatuurstudie
Harriet Vermeer & Marleen Groeneveld | 2017

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria
Marianne Riksen-Walraven | 2004

Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
Marianne Riksen-Walraven | 2000

Expertisecentrum Kinderopvang werkt samen met de sector in het belang van het zich ontwikkelende kind.

Dus doe mee en investeer mee!

Voor de brede ontwikkeling
van kind én branche

JA, ik doe mee! meer info over het investeren

investeren in kinderopvang