Praktijkvoorbeeld
Onderwerp: Pedagogische kwaliteit | Publicatiedatum: September 2022

Kern

Op dit moment zijn er 12 intern begeleiders werkzaam bij Kibeo. Dagelijks zetten zij zich in om de kwaliteit van de kinderopvang voor alle kinderen te optimaliseren. Ook richten zij zich op het terugdringen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dit doen de intern begeleiders niet alleen, maar in samenwerking met de pedagogisch medewerker(s), senior pedagogisch medewerker, vestigingsmanager, pedagoog en de pedagogisch beleidsmedewerker/coach of trainer.

Hoe wordt de rol van Intern Begeleider ingevuld binnen Kibeo? 
Iedere intern begeleider is werkzaam binnen een gemeente en heeft daar een aantal vaste vestigingen. De intern begeleiders werken een deel van hun contracturen, naast de pedagogisch medewerkers, op de groep. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor de pedagogisch medewerkers. Daarnaast kunnen zowel pedagogisch medewerkers als ouders bij de intern begeleider terecht met vragen over bijvoorbeeld ongewenst gedrag van hun kind of één van de kinderen op de groep. Doordat de intern begeleiders gekoppeld zijn aan een gemeente, zijn zij ook het centrale aanspreekpunt voor die gemeente met betrekking tot de externe zorginstanties. Tijdens hun uren op de groep signaleren de intern begeleiders knelpunten, waarna ze een plan opstellen en dit communiceren met de betreffende personen. Ook spelen ze een belangrijke rol bij het verbinden van het pedagogisch beleid met de praktijk. Onder andere op het gebied van dagindeling, aanbod van activiteiten en pedagogische kwaliteit.

De overige contracturen noemen we ‘niet-groepsgebonden uren’ en gebruikt de intern begeleider voor alle overige werkzaamheden die de pedagogische kwaliteit verhogen. Ze ondersteunen pedagogisch medewerkers bij intensieve begeleiding aan individuele kinderen aan de hand van een gestructureerde didactische/pedagogische aanpak. De intern begeleider is verantwoordelijk voor overleg met ouders en externen, zoals de jeugdverpleegkundige of team CJG. Het doel van deze gesprekken is om de juiste zorg voor het kind te realiseren en expertise met elkaar uit te wisselen.

De intern begeleider werkt iedere 6 maanden op een andere vestiging, waarvoor zij een plan van aanpak opstellen. In het plan van aanpak staat doelgericht beschreven waar het komende half jaar aan gewerkt wordt op de vestiging. Door elk half jaar op een andere vestiging mee te werken, wordt de kwaliteit op alle vestigingen gewaarborgd. De intern begeleider blijft ook na de meewerk periode betrokken bij alle locaties. De intern begeleider voert nog de ‘niet-groepsgebonden’ uren uit en waarborgt de (eventueel) verdere uitvoer van het plan van aanpak.

Hoe is de verhouding tussen een intern begeleider en pedagogisch coach? 
Elke intern begeleider is niet alleen aan een vestiging verbonden, maar ook aan een pedagogisch coach. Tijdens het driehoeksoverleg, dat vier keer per jaar plaatsvindt, bespreken de intern begeleider, pedagogisch coach en de vestigingsmanager hoe het op de vestiging gaat. Ze bespreken de nieuwe ontwikkelingen en projecten op de vestiging, maar ook kindbesprekingen, bijzondere behoefte aan zorg en aandacht en de warme overdracht komen aan bod. De intern begeleider en pedagogisch coach staan dus continu in contact met elkaar.

Samenwerking met senior pedagogisch medewerker 
Naast de inzet van een intern begeleider, heeft Kibeo onderzoek gedaan naar hoe de pedagogische kwaliteit verder verhoogd kan worden. Kibeo heeft daarvoor een nieuwe functie gecreëerd: senior pedagogisch medewerker. 
 
De senior pedagogisch medewerker is een pedagogisch medewerker met hbo werk- en denkniveau die vast meewerkt op de groep. Zij zijn op de vestiging verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit. Denk aan het zorgen voor een uitdagende speel-leeromgeving, activiteitenplannen, thema’s en dagritme. Maar ook het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en het behouden of realiseren van de doorgaande leerlijn tussen kinderopvang en de basisschool. De senior pedagogisch medewerker richt zich sterk op de educatieve kwaliteit en daarmee samenhangend het doelgericht werkten. Zo ontstaat een plus bovenop de basiskwaliteit. 

De senior pedagogisch medewerker ontvangt net als alle andere pedagogisch medewerkers coaching van de pedagogisch coach. Daarnaast werkt de senior pedagogisch medewerker nauw samen met de intern begeleider. Ze bespreken knelpunten met elkaar en stellen een plan van aanpak op.

Wat is de meerwaarde van een intern begeleider voor een kind, ouders en pedagogisch medewerkers? 
Uit ervaring is gebleken dat het inzetten van een intern begeleider een preventieve werking heeft. Kinderen die extra zorg nodig hebben, krijgen al op jonge leeftijd passende begeleiding en ondersteuning. Met eenvoudige middelen en door het vroeg signaleren (van eventuele achterstand), kan specialistische en dure zorg op latere leeftijd voorkomen worden. Dankzij de nauwe samenwerking met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige, kunnen we kinderen en ouders vroegtijdig ondersteunen en eventueel doorverwijzen naar specialistische hulp. 

Een intern begeleider ondersteunt en adviseert de pedagogisch medewerkers, waardoor zij kinderen zo veel mogelijk ontwikkelkansen kunnen bieden. Daarnaast vervullen ze een belangrijke rol in de communicatie met ouders en in het initiëren en onderhouden van het zorgnetwerk. Kortom, een intern begeleider op de groep heeft meerwaarde voor kind, ouders, collega’s en samenwerkingspartners!

Hoe ziet een werkdag van een ib’er eruit?

Ik begin mijn dag met het beantwoorden van mails. Ook gebruik ik dit moment om me voor te bereiden op observaties en gesprekken. Het volgende op de agenda is de observatie van een kind. Het kind laat ongewenst gedrag zien en zowel de ouders als collega’s hebben om handvatten gevraagd. Na mijn observatie maak ik een verslag, dat ik bespreek met de ouders en mentor van het kind. In de middag staat er een overleg gepland met ouders en externe samenwerkingspartners, zoals Juvent, Integrale Vroeghulp en de GGD. Er is een kind onderzocht en tijdens het overleg bespreken we de uitslag hiervan.
Ook bespreken we het advies dat uit het onderzoek is voortgekomen en bekijken we welke volgende stappen er nodig zijn om het kind verder te helpen in de ontwikkeling. We bespreken de mogelijkheid van dagbehandeling, maar kijken ook of er een combinatie mogelijk is met kinderopvang. Het contact met externe partijen en samenwerkingspartners is erg prettig. Op deze manier bouw ik een netwerk van specialisten op met wie ik kan sparren of waar ik positieve feedback van krijg. Werken als intern begeleider geeft veel voldoening. Met mijn werk help ik niet alleen kinderen, maar ook hun ouders. Daarnaast help ik collega’s op de groep door mijn kennis te delen en ze tips en handvatten te geven.